نویسنده = محمود غلامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 117-145

امیر والافر؛ محمد تقی امینی؛ محمود غلامی