کلیدواژه‌ها = گرندد تئوری
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 63-114

10.22034/iamu.2021.135960.2452

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق