نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محسن ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بُعد بازدارندگی سایبری [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 61-92]
 • آیینی، محمدامین شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایسته‌گزینی فرماندهان نیروی زمینی ارتشِ جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 27-60]

ا

 • احمدوند، علی‌محمد ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بُعد بازدارندگی سایبری [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 61-92]
 • اردلان، امید ارائه الگوی ارزیابی آسیب‌پذیری سایبری سازمان‌های نظامی در حوزه نرم‌افزار [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 167-194]
 • اسفندیار، ولی‌اله تحلیلِ سیاست‌گذاری جناییِ کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط‌های نظامی [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 65-88]
 • اسماعیلی، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایسته‌گزینی فرماندهان نیروی زمینی ارتشِ جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 27-60]

ب

 • بدیعی، مرجان تبیین عواملِ علمی و فناوریِ کلیدی تأثیرگذار بر قدرتِ دفاعی ایران در افقِ زمانی 1410 [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 35-62]
 • بصیری، مهدی ارائه الگوی ارزیابی آسیب‌پذیری سایبری سازمان‌های نظامی در حوزه نرم‌افزار [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 167-194]
 • بهشتی فر، ملیکه بررسی و تحلیل میزانِ اهمیت و روابط علّی-معلولی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تکنیک دیمتل فازی [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 117-150]

پ

 • پاشاشریفی، حسن شناسایی و بررسی مؤلفه‌های دخیل در ارتقای کیفیت یادگیری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نظامی [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 93-118]
 • پاشایی هولاسو، امین تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 63-114]
 • پورصادق، ناصر تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 63-114]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تبیین عواملِ علمی و فناوریِ کلیدی تأثیرگذار بر قدرتِ دفاعی ایران در افقِ زمانی 1410 [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 35-62]

ت

 • ترکاشوند، جلال تبیینِ نظام‌مندِ اندیشه‌ی دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا (حفظ‌الله تعالی) [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 1-30]
 • تشکری پور، احمد تحلیلِ سیاست‌گذاری جناییِ کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط‌های نظامی [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 65-88]
 • تنهائی، علیرضا نقش خدمت سربازی در تکوین و تجلی رفتارهای شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 161-188]

ج

 • جعفری، رضا ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی فرماندهی نظامی بر اساس آموزه‌های امیرالمؤمنین، امام علی(ع)، در نهج‌البلاغه [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 121-160]

ح

 • حاجی‌پور، ابراهیم شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایسته‌گزینی فرماندهان نیروی زمینی ارتشِ جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 27-60]
 • حسامی، علی بررسیِ تأثیرِ گرایش به چابکی سازمانی و غلبه بر اینرسی سازمانی با میانجی‌گریِ کاهش تنبلی اجتماعیِ کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر) [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 145-166]

خ

 • خلج، مهران بررسی رابطه بین شاخص‌های ارزیابی مدیریت جهادی و مدیریت راهبردی در نیروهای مسلح [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 119-154]
 • خیرگو، منصور ارائه الگوی فرماندهی و مدیریت در سازمان های دفاعی از منظر امام علی (ع): پژوهشی کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 51-80]

د

 • دهقانی پوده، حسین تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 63-114]
 • دولتی، حسن بررسیِ تأثیرِ گرایش به چابکی سازمانی و غلبه بر اینرسی سازمانی با میانجی‌گریِ کاهش تنبلی اجتماعیِ کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر) [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 145-166]
 • دیهیم پور، مهدی بررسیِ تأثیرِ گرایش به چابکی سازمانی و غلبه بر اینرسی سازمانی با میانجی‌گریِ کاهش تنبلی اجتماعیِ کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر) [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 145-166]

ر

 • رحیم اف، هانی الگوی راهبردیِ ارزیابیِ عملیاتِ سایبری [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 31-64]
 • رشیدزاده، فتح‌الله ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی فرماندهی نظامی بر اساس آموزه‌های امیرالمؤمنین، امام علی(ع)، در نهج‌البلاغه [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 121-160]
 • رضائیان، علی ارائه الگوی حکمرانی خوب امنیت فضای سایبری در سازمان‌های دفاعی [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 81-120]
 • رمضان‌زاده، مجتبی ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بُعد بازدارندگی سایبری [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 61-92]

س

 • سپهوند، رضا پیشایندهای راهبردی توسعه اشتیاق شغلی سرمایه‌های انسانی(مورد مطالعه: یکی از واحدهای پدافند هوایی آجا) [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 151-184]
 • سنجری، احمدرضا آسیب‌شناسی خودباوری و امید در بین کارکنان پایور آجا (مورد مطالعه: دانشگاه‌های افسری ارتش ج.ا ایران) [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 155-189]

ش

 • شاطری، کریم نقش خدمت سربازی در تکوین و تجلی رفتارهای شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 161-188]
 • شفقت، ابوطالب تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 63-114]

ص

 • صافحیان، محمد مؤلفه‌های آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه با تأکید بر سرمایه‌ انسانی [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 115-144]
 • صفیان، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی عواملِ مؤثر بر تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه‌های نظامی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع امام حسین(ع)) [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 1-34]
 • صمیمی، مهدی ارائه الگوی ارزیابی آسیب‌پذیری سایبری سازمان‌های نظامی در حوزه نرم‌افزار [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 167-194]

ظ

 • ظرافتی، امیرحسین شناسایی و اولویت‌بندی عواملِ مؤثر بر تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه‌های نظامی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع امام حسین(ع)) [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 1-34]

ع

 • عباس‌زاده، ناصر آسیب‌شناسی خودباوری و امید در بین کارکنان پایور آجا (مورد مطالعه: دانشگاه‌های افسری ارتش ج.ا ایران) [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 155-189]
 • عباس زاده، ناصر ارائه الگوی فرماندهی و مدیریت در سازمان های دفاعی از منظر امام علی (ع): پژوهشی کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 51-80]
 • عبدی، بهنام ارائه الگوی حکمرانی خوب امنیت فضای سایبری در سازمان‌های دفاعی [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 81-120]
 • علی حسینی، مسعود شناسایی و اولویت‌بندی عواملِ مؤثر بر تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه‌های نظامی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع امام حسین(ع)) [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 1-34]

غ

 • غیوری ثالث، مجید ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بُعد بازدارندگی سایبری [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 61-92]

ف

 • فرزام نیا، نیما ارائه الگوی حکمرانی خوب امنیت فضای سایبری در سازمان‌های دفاعی [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 81-120]
 • فریدپور، داود الگوی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‌های سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی) [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 89-116]

ق

 • قدیری، حجت‌الله نقش خدمت سربازی در تکوین و تجلی رفتارهای شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 161-188]

ک

 • کاظمی، حسین بررسی و تحلیل میزانِ اهمیت و روابط علّی-معلولی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تکنیک دیمتل فازی [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 117-150]
 • کلانتری، فتح‌ا... کاربست سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی نزاجا بر اساس سطوح دکترین نظامی و جنگ‌های آینده [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 1-26]
 • کلهری، میلاد ارائه مدل مناسب برای پیاده‌سازی زنجیره تأمین تاب‌آور در سازمان‌های پروژه‌محور [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 189-218]
 • کولیوند، حسن پیشایندهای راهبردی توسعه اشتیاق شغلی سرمایه‌های انسانی(مورد مطالعه: یکی از واحدهای پدافند هوایی آجا) [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 151-184]

گ

 • گلشاهی، بهنام آسیب‌شناسی خودباوری و امید در بین کارکنان پایور آجا (مورد مطالعه: دانشگاه‌های افسری ارتش ج.ا ایران) [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 155-189]

ل

 • لزگی، علینقی مؤلفه‌های آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه با تأکید بر سرمایه‌ انسانی [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 115-144]
 • لطفی جلال آبادی، مصطفی الگوی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‌های سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی) [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 89-116]

م

 • مجد جعفری، رسول مؤلفه‌های آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه با تأکید بر سرمایه‌ انسانی [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 115-144]
 • محجوب، حسن نقش خدمت سربازی در تکوین و تجلی رفتارهای شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 161-188]
 • محمدی، احمد بررسی و تحلیل میزانِ اهمیت و روابط علّی-معلولی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تکنیک دیمتل فازی [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 117-150]
 • محمدی، داریوش شناسایی عناصر سازمان جهادی و بررسی تاثیر آنها بر اثربخشی سازمانی(مورد مطالعه: نزاجا) [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 1-50]
 • محمدی، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی عواملِ مؤثر بر تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران دانشگاه‌های نظامی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع امام حسین(ع)) [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 1-34]
 • محمدی فاتح، اصغر شناسایی عناصر سازمان جهادی و بررسی تاثیر آنها بر اثربخشی سازمانی(مورد مطالعه: نزاجا) [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 1-50]
 • مردانی شهربابک، محمد ارائه مدل مناسب برای پیاده‌سازی زنجیره تأمین تاب‌آور در سازمان‌های پروژه‌محور [دوره 20، شماره 77، 1399، صفحه 189-218]
 • مهدیان، حسین تبیینِ نظام‌مندِ اندیشه‌ی دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا (حفظ‌الله تعالی) [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 1-30]
 • موحدی صفت، محمد رضا الگوی راهبردیِ ارزیابیِ عملیاتِ سایبری [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 31-64]
 • میرهاشمی، مالک شناسایی و بررسی مؤلفه‌های دخیل در ارتقای کیفیت یادگیری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نظامی [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 93-118]

ن

 • نامدار، حسین الگوی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‌های سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی) [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 89-116]
 • نامی، پرویز شناسایی و بررسی مؤلفه‌های دخیل در ارتقای کیفیت یادگیری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نظامی [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 93-118]
 • نجفی، سجاد تبیین عواملِ علمی و فناوریِ کلیدی تأثیرگذار بر قدرتِ دفاعی ایران در افقِ زمانی 1410 [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 35-62]
 • نظری فرخی، ابراهیم ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بُعد بازدارندگی سایبری [دوره 20، شماره 78، 1399، صفحه 61-92]

ی

 • یزدان پناه، کیومرث تبیین عواملِ علمی و فناوریِ کلیدی تأثیرگذار بر قدرتِ دفاعی ایران در افقِ زمانی 1410 [دوره 20، شماره 79، 1399، صفحه 35-62]
 • یوسفوند، یعقوب تحلیلِ سیاست‌گذاری جناییِ کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط‌های نظامی [دوره 20، شماره 80، 1399، صفحه 65-88]