نویسنده = یوسفوند، یعقوب
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران ؛در پرتو کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم

دوره 19، شماره 73، بهار 1398، صفحه 28-55

یعقوب یوسفوند؛ علی اصغر کاظمی زند؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید مصطفی ابطحی