دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 1-164 
3. نیازهای ورزشی در مراکز آموزش نظامی از دیدگاه سربازان و تبیین نگرش آنان

صفحه 59-81

محمد‌باقر سعادت طلب؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ طهمورث نورائی