دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، پاییز 1395، صفحه 1-212 
1. طراحی الگویی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد

صفحه 1-33

امیرحسین اخروی؛ علیرضا پویا؛ شمس‌الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی