دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 1-164 
3. ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران

صفحه 42-66

حسن دانایی‌فرد؛ زینب شکری؛ علی‌اصغر فانی؛ لطف الله فروزنده


4. بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی

صفحه 67-90

محمدرضا تقوا؛ مهدی صمیمی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری