دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 1-193 
3. مفهوم‌پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع

صفحه 69-102

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ حسنعلی آقاجانی؛ منوچهر منطقی؛ بهنام عبدی


4. اثر عوامل زمینه‌ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان

صفحه 103-126

فرهاد فتاحی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدیزاده