دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1391، صفحه 1-212