دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 1-238