همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر غلامرضا عباسیان

آموزش زبان انگلیسی استادیار

gabbasian@gmail.com
66467444

h-index:  

مدیر اجرایی

دکتر امید ویسی

مهندسی صنایع دکتری

iamu.pajoohesh@gmail.com
66467444

h-index: