همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر غلامرضا عباسیان

آموزش زبان انگلیسی استادیار

gabbasian@gmail.com
66467444
h-index:

مدیر اجرایی

امید ویسی

مهندسی صنایع دانشجوی دکتری

iamu.pajoohesh@gmail.com
66467444
h-index: