نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در نزاجا [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 90-125]
 • آموزش عوامل ارتقای عملکرد سربازِ پیاده نظام آینده [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 1-35]
 • آموزش‌های علمی ارزیابی برنامة آموزش‌های علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)(I): (با تأکید بر مؤلفه‌های اولیه: برنامه‌ریزی، اهداف، محتوا و نظام اجرا) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 36-68]

ا

 • ارزیابی آموزشی ارزیابی برنامة آموزش‌های علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)(I): (با تأکید بر مؤلفه‌های اولیه: برنامه‌ریزی، اهداف، محتوا و نظام اجرا) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 36-68]
 • الگوی آموزش‌محور ارائه‌ی‌ الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش‌های پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا (مورد مطالعه؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری) [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 73-106]
 • اهداف آموزشی ارزیابی برنامة آموزش‌های علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)(I): (با تأکید بر مؤلفه‌های اولیه: برنامه‌ریزی، اهداف، محتوا و نظام اجرا) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 36-68]

ب

 • بازی‌های‌تکاملی مدیریت ریسک در محیط‌های نظامی و ارائه‌ی یک الگوی ارزیابی مبتنی بر نظریه‌ی بازی‌ها [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 1-44]
 • برنامه‌ریزی درسی ارزیابی برنامة آموزش‌های علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)(I): (با تأکید بر مؤلفه‌های اولیه: برنامه‌ریزی، اهداف، محتوا و نظام اجرا) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 36-68]
 • بودجه‌ریزی عملیاتی آسیب‌شناسی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در نزاجا [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 90-125]

پ

 • پدافند غیرعامل مکان‌یابی مراکز حسّاس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص‌های هیدروژئومورفوکلیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 45-72]
 • پدافند غیرعامل نقش لندفرم‌های ارتفاعات شمال شهر تهران(دره‌ها) بر دفاع از شهر (با تاکید بر پدافند غیرعامل) در جنگ‌های ناهمطراز [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 137-166]

ت

 • تعهد سازمانی رابطة بین سبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 69-89]

ج

 • جسمی و روحی عوامل ارتقای عملکرد سربازِ پیاده نظام آینده [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 1-35]

ح

 • حسابرسی نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی یگان‌های تابعة نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 168-202]
 • حضرت داود(ع) بررسی مدیریت نظامی حضرت داود (ع) از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 167-204]

خ

 • خطر کنترل داخلی نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی یگان‌های تابعة نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 168-202]

د

 • دانشگاه پژوهش‌محور ارائه‌ی‌ الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش‌های پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا (مورد مطالعه؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری) [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 73-106]
 • دانشگاه هوایی شهید ستاری ارائه‌ی‌ الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش‌های پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا (مورد مطالعه؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری) [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 73-106]
 • دره نقش لندفرم‌های ارتفاعات شمال شهر تهران(دره‌ها) بر دفاع از شهر (با تاکید بر پدافند غیرعامل) در جنگ‌های ناهمطراز [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 137-166]
 • دفاع همه‌جانبه عوامل ارتقای عملکرد سربازِ پیاده نظام آینده [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 1-35]

ر

 • رهبری تبادلی رابطة بین سبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 69-89]
 • رهبری تحولآفرین رابطة بین سبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 69-89]

ژ

 • ژئومورفولوژی نظامی نقش لندفرم‌های ارتفاعات شمال شهر تهران(دره‌ها) بر دفاع از شهر (با تاکید بر پدافند غیرعامل) در جنگ‌های ناهمطراز [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 137-166]

س

 • سازمانی و فردی- انسانی آسیب‌شناسی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در نزاجا [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 90-125]
 • سرباز پیاده‌نظام عوامل ارتقای عملکرد سربازِ پیاده نظام آینده [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 1-35]
 • سرمایة اجتماعی بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 126-167]
 • سرمایة انسانی بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 126-167]
 • سرمایة رابطه‌ای بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 126-167]
 • سرمایة ساختاری بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 126-167]
 • سرمایة فکری بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع) [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 126-167]
 • سلاح و تجهیزات عوامل ارتقای عملکرد سربازِ پیاده نظام آینده [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 1-35]

ش

 • شاخص‌های محیطی آسیب‌شناسی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در نزاجا [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 90-125]
 • شهر تهران نقش لندفرم‌های ارتفاعات شمال شهر تهران(دره‌ها) بر دفاع از شهر (با تاکید بر پدافند غیرعامل) در جنگ‌های ناهمطراز [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 137-166]

ع

 • عواملِ پویای‌ریسک مدیریت ریسک در محیط‌های نظامی و ارائه‌ی یک الگوی ارزیابی مبتنی بر نظریه‌ی بازی‌ها [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 1-44]

ف

 • فرماندهی نظامی بررسی مدیریت نظامی حضرت داود (ع) از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 167-204]
 • فرهنگ سازمانی بررسی تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 107-136]

ک

 • کنترل داخلی نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی یگان‌های تابعة نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 168-202]
 • کنترل صحت نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی یگان‌های تابعة نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 168-202]
 • کنترل محافظتی نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی یگان‌های تابعة نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 168-202]

ل

 • لندفرم‌ها نقش لندفرم‌های ارتفاعات شمال شهر تهران(دره‌ها) بر دفاع از شهر (با تاکید بر پدافند غیرعامل) در جنگ‌های ناهمطراز [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 137-166]

م

 • مدیران آموزشی و پژوهشی بررسی تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 107-136]
 • مدیریت بررسی مدیریت نظامی حضرت داود (ع) از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 167-204]
 • مدیریت‌ریسک دفاعی مدیریت ریسک در محیط‌های نظامی و ارائه‌ی یک الگوی ارزیابی مبتنی بر نظریه‌ی بازی‌ها [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 1-44]
 • مدیریت نظامی بررسی مدیریت نظامی حضرت داود (ع) از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 167-204]
 • مراکز حسّاس مکان‌یابی مراکز حسّاس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص‌های هیدروژئومورفوکلیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 45-72]
 • مکان‌یابی مکان‌یابی مراکز حسّاس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص‌های هیدروژئومورفوکلیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 45-72]
 • مناطق مرزی ایران و ترکیه مکان‌یابی مراکز حسّاس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص‌های هیدروژئومورفوکلیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 45-72]
 • منطق فازی بررسی تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 107-136]

ن

 • نظام آموزشی ارائه‌ی‌ الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش‌های پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا (مورد مطالعه؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری) [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 73-106]
 • نظریه‌ی بازی‌ها مدیریت ریسک در محیط‌های نظامی و ارائه‌ی یک الگوی ارزیابی مبتنی بر نظریه‌ی بازی‌ها [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 1-44]
 • نوآوری سازمانی بررسی تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی [دوره 13، شماره 51، 1392، صفحه 107-136]

و

 • و رهبری عدم مداخله رابطة بین سبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 13، شماره 52، 1392، صفحه 69-89]