نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایه های پهپادی آرایه‌های پهپادی مطلوب در صحنه نبرد ناهمگون برای اجرای مأموریت های اطلاعاتی [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 11-34]
 • آمادگی ارائة الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP )در نیروهای مسلح (مطالعة موردی: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 163-184]
 • آموزش و یادگیری زبان انگلیسی بررسی رویکرد سبک‌مدارانه به فرایند آموزش و یادگیری (مقایسه بافت‌های نظامی و غیرنظامی از منظرآموزش و یادگیری زبان‌های خارجی) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 71-94]
 • آینده پژوهی جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 43-76]

ا

 • اثربخشی نقش سرمایة اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش (مطالعة موردی) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 103-130]
 • اثربخشی ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 11-42]
 • اثربخشی بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]
 • ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 113-158]
 • ارزیابی ارزیابی عملکرد نظام پژوهش های غیر صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 11-42]
 • ارزیابی ارائة الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP )در نیروهای مسلح (مطالعة موردی: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 163-184]
 • ارزیابی ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 11-42]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد نظام پژوهش های غیر صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 11-42]
 • ارزشیابی عملکرد بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]
 • استعداد بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]
 • اضطراب شغلی بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی فرماندهان و مدیران نظامی (مطالعه موردی در یک واحد نظامی نزاجا) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 131-154]
 • اعتماد به انسجام سازمان بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 135-162]
 • اعتماد به خیر خواهی سازمان بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 135-162]
 • اعتماد به قابلیت‌های سازمان بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 135-162]
 • اعتماد سازمانی بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 135-162]
 • الگوی آموزشی قوّت‌ها و چالش‌های نظام آموزشی دانشگاه‌های افسری آجا [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 35-64]
 • انضباط بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]
 • انگیزاننده نگرش‌ها، موانع و انگیزانندهها از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع) نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 35-70]
 • انگیزش بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]

ب

 • با وجدان بودن بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 121-146]
 • بیثباتی تبیین بر هم کنش کنش‌گران تأثیرگذار بر امنیت ملی سوریه با استفاده از نقشة شناختی فازی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 95-134]
 • برنامه‌ریزی منابع سازمان ارائة الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP )در نیروهای مسلح (مطالعة موردی: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 163-184]

پ

 • پدافند غیرعامل بهره‌برداری از راه‌های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ‌های ناهمگون [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 63-92]
 • پژوهش‌های غیرصنعتی ارزیابی عملکرد نظام پژوهش های غیر صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 11-42]

ت

 • تسهیم دانش بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 135-162]
 • تعهدات سازمانی بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]
 • تلاش برای موفقیت بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 121-146]
 • تنگه هرمز تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیر عامل در منطقه شمال تنگه هرمز ( با تاکید برمکان‌یابی مراکز ثقل جمعیتی ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 112-77]
 • توانمندسازی روان‌شناختی بررسی تأثیر دوره‌های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان‌شناختی سربازان تحت آموزش نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 43-62]

ج

 • جمع آوری الکترونیکی شنود آرایه‌های پهپادی مطلوب در صحنه نبرد ناهمگون برای اجرای مأموریت های اطلاعاتی [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 11-34]
 • جنگ جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 43-76]
 • جنگ پیشگیرانه تبیین نقش عوامل محیط داخلی در اعمال جنگ پیشگیرانه آمریکا علیه عراق، در سال 2003 [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 155-186]
 • جنگ‌ ناهمگون بهره‌برداری از راه‌های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ‌های ناهمگون [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 63-92]
 • جنگ¬های آینده جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 43-76]

ح

 • حجم کاری بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی فرماندهان و مدیران نظامی (مطالعه موردی در یک واحد نظامی نزاجا) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 131-154]
 • حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 113-158]

خ

 • خلاقیت ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 113-158]
 • خویشتن-داری بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 121-146]

د

 • دانشگاه افسری امام علی (ع) ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 11-42]
 • دانشگاه‌های افسری ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 113-158]
 • دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران قوّت‌ها و چالش‌های نظام آموزشی دانشگاه‌های افسری آجا [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 35-64]
 • دفاع غیر عامل تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیر عامل در منطقه شمال تنگه هرمز ( با تاکید برمکان‌یابی مراکز ثقل جمعیتی ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 112-77]
 • دوره آموزش نظامی بررسی تأثیر دوره‌های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان‌شناختی سربازان تحت آموزش نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 43-62]

ر

 • راه‌ها بهره‌برداری از راه‌های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ‌های ناهمگون [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 63-92]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه یک سازمان نظامی) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 65-102]
 • رضایت شغلی بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی فرماندهان و مدیران نظامی (مطالعه موردی در یک واحد نظامی نزاجا) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 131-154]
 • رهنامة آموزشی آجا قوّت‌ها و چالش‌های نظام آموزشی دانشگاه‌های افسری آجا [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 35-64]
 • رهنامه جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 43-76]

ژ

 • ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیر عامل در منطقه شمال تنگه هرمز ( با تاکید برمکان‌یابی مراکز ثقل جمعیتی ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 112-77]

س

 • سازمان بررسی اولویت¬بندی استفاده¬ی مدیران و فرماندهان ازانواع قدرت به روش AHP [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 93-120]
 • سازمان نظامی بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه یک سازمان نظامی) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 65-102]
 • سبک‌های یادگیری بررسی رویکرد سبک‌مدارانه به فرایند آموزش و یادگیری (مقایسه بافت‌های نظامی و غیرنظامی از منظرآموزش و یادگیری زبان‌های خارجی) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 71-94]
 • سبک‌های تدریس بررسی رویکرد سبک‌مدارانه به فرایند آموزش و یادگیری (مقایسه بافت‌های نظامی و غیرنظامی از منظرآموزش و یادگیری زبان‌های خارجی) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 71-94]
 • سرباز بررسی تأثیر دوره‌های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان‌شناختی سربازان تحت آموزش نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 43-62]
 • سرمایه اجتماعی نقش سرمایة اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش (مطالعة موردی) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 103-130]

ش

 • شاخص ارائة الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP )در نیروهای مسلح (مطالعة موردی: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 163-184]
 • شایستگی بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]
 • شناسایی آرایه‌های پهپادی مطلوب در صحنه نبرد ناهمگون برای اجرای مأموریت های اطلاعاتی [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 11-34]
 • شهر تهران بهره‌برداری از راه‌های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ‌های ناهمگون [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 63-92]

ص

 • صاحب‌نظران غربی جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 43-76]

ع

 • عبور و مرور بهره‌برداری از راه‌های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ‌های ناهمگون [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 63-92]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه یک سازمان نظامی) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 65-102]
 • عملکرد دانش آموختگان ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 11-42]
 • عوامل محیط داخلی تبیین نقش عوامل محیط داخلی در اعمال جنگ پیشگیرانه آمریکا علیه عراق، در سال 2003 [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 155-186]

ف

 • فرماندهان بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی فرماندهان و مدیران نظامی (مطالعه موردی در یک واحد نظامی نزاجا) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 131-154]

ق

 • قابلیت‌های فردی بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]
 • قدرت بررسی اولویت¬بندی استفاده¬ی مدیران و فرماندهان ازانواع قدرت به روش AHP [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 93-120]

ک

 • کارآیی بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 147-186]
 • کارت امتیازی متوازن ( BSC) ارزیابی عملکرد نظام پژوهش های غیر صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 11-42]

م

 • محتاط در تصمیم‌گیری بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 121-146]
 • مخاطرات سوریه تبیین بر هم کنش کنش‌گران تأثیرگذار بر امنیت ملی سوریه با استفاده از نقشة شناختی فازی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 95-134]
 • مدیر بررسی اولویت¬بندی استفاده¬ی مدیران و فرماندهان ازانواع قدرت به روش AHP [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 93-120]
 • مدیران بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی فرماندهان و مدیران نظامی (مطالعه موردی در یک واحد نظامی نزاجا) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 131-154]
 • مدیریت بررسی اولویت¬بندی استفاده¬ی مدیران و فرماندهان ازانواع قدرت به روش AHP [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 93-120]
 • مدیریت دانش بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 135-162]
 • مدیریت دانش نقش سرمایة اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش (مطالعة موردی) [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 103-130]
 • مدل سلسله مراتبی AHP تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیر عامل در منطقه شمال تنگه هرمز ( با تاکید برمکان‌یابی مراکز ثقل جمعیتی ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 112-77]
 • مراقبت و هدف یابی آرایه‌های پهپادی مطلوب در صحنه نبرد ناهمگون برای اجرای مأموریت های اطلاعاتی [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 11-34]
 • مراکز ثقل جمعیتی(شهر) تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیر عامل در منطقه شمال تنگه هرمز ( با تاکید برمکان‌یابی مراکز ثقل جمعیتی ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 112-77]
 • مشخصات جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 43-76]
 • معادله استنتاجی و حدی تبیین بر هم کنش کنش‌گران تأثیرگذار بر امنیت ملی سوریه با استفاده از نقشة شناختی فازی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 95-134]
 • مکان یابی ارائه رویکردی سیستماتیک و هدفمند به انتخاب مکان سازمان ها و صنایع امنیتی- نظامی در قالب کار گروهی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 159-196]
 • مکان‌یابی تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیر عامل در منطقه شمال تنگه هرمز ( با تاکید برمکان‌یابی مراکز ثقل جمعیتی ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 112-77]
 • ملاحظات انسانی و عملکردی ارائه رویکردی سیستماتیک و هدفمند به انتخاب مکان سازمان ها و صنایع امنیتی- نظامی در قالب کار گروهی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 159-196]
 • ملاحظات پدافند غیرعاملی ارائه رویکردی سیستماتیک و هدفمند به انتخاب مکان سازمان ها و صنایع امنیتی- نظامی در قالب کار گروهی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 159-196]
 • ملاحظات قانونی ارائه رویکردی سیستماتیک و هدفمند به انتخاب مکان سازمان ها و صنایع امنیتی- نظامی در قالب کار گروهی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 159-196]
 • ملاحظات هزینه¬ای ارائه رویکردی سیستماتیک و هدفمند به انتخاب مکان سازمان ها و صنایع امنیتی- نظامی در قالب کار گروهی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 159-196]
 • موانع نگرش‌ها، موانع و انگیزانندهها از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع) نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 35-70]
 • موقعیت و بافت آموزشی بررسی رویکرد سبک‌مدارانه به فرایند آموزش و یادگیری (مقایسه بافت‌های نظامی و غیرنظامی از منظرآموزش و یادگیری زبان‌های خارجی) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 71-94]
 • مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت و ثبات تبیین بر هم کنش کنش‌گران تأثیرگذار بر امنیت ملی سوریه با استفاده از نقشة شناختی فازی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 95-134]

ن

 • نبرد ناهمگون آرایه‌های پهپادی مطلوب در صحنه نبرد ناهمگون برای اجرای مأموریت های اطلاعاتی [دوره 12، شماره 46، 1391، صفحه 11-34]
 • نیروهای مسلح ارائة الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP )در نیروهای مسلح (مطالعة موردی: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 163-184]
 • نظم و ترتیب بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 121-146]
 • نقشه استراتژی ارزیابی عملکرد نظام پژوهش های غیر صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 11-42]
 • نقشه شناخت فازی تبیین بر هم کنش کنش‌گران تأثیرگذار بر امنیت ملی سوریه با استفاده از نقشة شناختی فازی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 95-134]
 • نگرش نگرش‌ها، موانع و انگیزانندهها از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع) نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 35-70]
 • نوآوری ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 113-158]

و

 • وظیفه¬شناسی بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 121-146]

ه

 • هوش هیجانی بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن [دوره 12، شماره 45، 1391، صفحه 121-146]

ی

 • یادگیری بررسی و مقایسه وضعیّت یادگیری رسمی و غیررسمی و منابع آن در دانشجویان (مطالعه موردی- دانشگاه افسری امام علی(ع) ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 197-226]
 • یادگیری الکترونیکی نگرش‌ها، موانع و انگیزانندهها از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع) نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 12، شماره 47، 1391، صفحه 35-70]
 • یادگیری رسمی بررسی و مقایسه وضعیّت یادگیری رسمی و غیررسمی و منابع آن در دانشجویان (مطالعه موردی- دانشگاه افسری امام علی(ع) ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 197-226]
 • یادگیری غیررسمی بررسی و مقایسه وضعیّت یادگیری رسمی و غیررسمی و منابع آن در دانشجویان (مطالعه موردی- دانشگاه افسری امام علی(ع) ) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 197-226]