نویسنده = محمد رضا موحدی صفت
الگوی راهبردیِ ارزیابیِ عملیاتِ سایبری

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 31-64

10.22034/iamu.2021.137430.2462

هانی رحیم اف؛ محمد رضا موحدی صفت


ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان‌های دفاعی به محیط رایانش ابری

دوره 17، شماره 65، خرداد 1396، صفحه 106-130

محمدرضا ولوی؛ محمد رضا موحدی صفت؛ ایمان باقری کوشالشاه