نویسنده = حسن دانایی فرد
پیامدهای ثبات مدیریتی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 16، شماره 62، شهریور 1395، صفحه 1-22

حسن دانایی فرد؛ اعظم فیضی؛ هانیه احمدی


طراحی الگوی آسیب‌شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 1-23

ابراهیم حاجی پور؛ لطف الله فروزند؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر فانی