کلیدواژه‌ها = آمادگی دستور گیرنده
شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان(مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی (ع))

دوره 18، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 30-49

مجید ملکی؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی