کلیدواژه‌ها = عوامل سازمانی
مدل کسب‌وکار هوشمند مبتنی بر عوامل مؤثر در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1400، صفحه 105-150

10.22034/iamu.2022.529372.2575

مریم قاسمی؛ مهرزاد مینویی؛ زاداله فتحی


شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان (مطالعۀ موردی: یک سازمان نظامی)

دوره 17، شماره 66، شهریور 1396، صفحه 139-165

صمد بارانی؛ ناصر عسگری؛ هادی افضلی