کلیدواژه‌ها = فراترکیب
مدل تعالی عملکرد واحدهای نظامی برگرفته از چارچوب EFQM با رویکرد فراترکیب و وزن دهی خاکستری

دوره 19، شماره 75، آذر 1398، صفحه 107-140

احمدرضا قاسمی؛ محمد یوسفی خرایم؛ محسن اسمعیلی