کلیدواژه‌ها = فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی
ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران

دوره 16، شماره 64، اسفند 1395، صفحه 42-66

حسن دانایی‌فرد؛ زینب شکری؛ علی‌اصغر فانی؛ لطف الله فروزنده