کلیدواژه‌ها = امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان‌های دفاعی به محیط رایانش ابری

دوره 17، شماره 65، خرداد 1396، صفحه 106-130

محمدرضا ولوی؛ محمد رضا موحدی صفت؛ ایمان باقری کوشالشاه