ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 135-157

مجید ملکی؛ احمد لطفی


ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران

دوره 18، شماره 70، شهریور 1397، صفحه 146-180

محمد عباسیان؛ جواد شیرمحمدی؛ مهدی عزیزی؛ امید میلانی


شاخص های چابکی ذهن در سازمان های نظامی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 1-32

10.22034/iamu.2022.530312.2578

سیدعبدالرحیم موسوی؛ فرهاد هادی‌نژاد


تدوین شاخص های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 1-34

10.22034/iamu.2022.531236.2586

حسین جهانگیری؛ علیرضا بافنده زنده؛ یعقوب علوی متین؛ سلیمان ایرانزاده