ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران

دوره 18، شماره 70، شهریور 1397، صفحه 146-180

محمد عباسیان؛ جواد شیرمحمدی؛ مهدی عزیزی؛ امید میلانی


شاخص های چابکی ذهن در سازمان های نظامی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 1-32

10.22034/iamu.2022.530312.2578

سیدعبدالرحیم موسوی؛ فرهاد هادی‌نژاد


تدوین شاخص های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 1-34

10.22034/iamu.2022.531236.2586

حسین جهانگیری؛ علیرضا بافنده زنده؛ یعقوب علوی متین؛ سلیمان ایرانزاده


شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس‌آموخته‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور نظامی

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 29-68

10.22034/iamu.2020.43077

محمدرضا زاهدی؛ پیمان اخوان؛ شایان نقدی خناچاه


الگوی راهبردیِ ارزیابیِ عملیاتِ سایبری

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 31-64

10.22034/iamu.2021.137430.2462

هانی رحیم اف؛ محمد رضا موحدی صفت


تبیین عواملِ علمی و فناوریِ کلیدی تأثیرگذار بر قدرتِ دفاعی ایران در افقِ زمانی 1410

دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 35-62

10.22034/iamu.2021.135709.2448

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی