شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس‌آموخته‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور نظامی

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 29-68

10.22034/iamu.2020.43077

محمدرضا زاهدی؛ پیمان اخوان؛ شایان نقدی خناچاه


الگوی راهبردیِ ارزیابیِ عملیاتِ سایبری

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 31-64

10.22034/iamu.2021.137430.2462

هانی رحیم اف؛ محمد رضا موحدی صفت


تبیین عواملِ علمی و فناوریِ کلیدی تأثیرگذار بر قدرتِ دفاعی ایران در افقِ زمانی 1410

دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 35-62

10.22034/iamu.2021.135709.2448

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی


تبیین ابعاد و مولفه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجابا رویکرد تحلیل محتوا

دوره 23، شماره 89، خرداد 1402، صفحه 35-54

10.22034/IAMU.2023.1989456.2839

بهمن زندی؛ سعید سیدی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمد رضا سرمدی؛ محمد تقی پرتوی


ارائه الگوی انتخاب مدیران مراکز آموزش مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 88، اسفند 1401، صفحه 45-74

10.22034/IAMU.2023.548376.2703

ابوافضل حاج امینی،؛ عباس خورشیدی؛ نادر برزگر؛ بتول فقیه اراک؛ اکبر سلیمی


ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بُعد بازدارندگی سایبری

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 61-92

10.22034/iamu.2020.241324

مجتبی رمضان‌زاده؛ مجید غیوری ثالث؛ علی‌محمد احمدوند؛ محسن آقایی؛ ابراهیم نظری فرخی


تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی

دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 63-114

10.22034/iamu.2021.135960.2452

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق


تحلیلِ سیاست‌گذاری جناییِ کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط‌های نظامی

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 65-88

10.22034/iamu.2021.521321.2506

احمد تشکری پور؛ یعقوب یوسفوند؛ ولی‌اله اسفندیار