تبیین ابعاد و مولفه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجابا رویکرد تحلیل محتوا

دوره 23، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-54

10.22034/IAMU.2023.1989456.2839

بهمن زندی؛ سعید سیدی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمد رضا سرمدی؛ محمد تقی پرتوی


ارائه الگوی انتخاب مدیران مراکز آموزش مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 88، اسفند 1401، صفحه 45-74

10.22034/IAMU.2023.548376.2703

ابوافضل حاج امینی،؛ عباس خورشیدی؛ نادر برزگر؛ بتول فقیه اراک؛ اکبر سلیمی


ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بُعد بازدارندگی سایبری

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 61-92

10.22034/iamu.2020.241324

مجتبی رمضان‌زاده؛ مجید غیوری ثالث؛ علی‌محمد احمدوند؛ محسن آقایی؛ ابراهیم نظری فرخی


تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی

دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 63-114

10.22034/iamu.2021.135960.2452

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق


تحلیلِ سیاست‌گذاری جناییِ کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط‌های نظامی

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 65-88

10.22034/iamu.2021.521321.2506

احمد تشکری پور؛ یعقوب یوسفوند؛ ولی‌اله اسفندیار


الزامات اجرایی فعالیت ارتش ج.ا.ا.در بحران‌های طبیعی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 67-88

10.22034/iamu.2022.534652.2616

فرزاد آزادی؛ ناصر داداشی؛ علی اصغر بیک؛ محمد عزیزی


مفهوم‌پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 69-102

10.22034/iamu.2020.43078

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ حسنعلی آقاجانی؛ منوچهر منطقی؛ بهنام عبدی


ارائه الگوی حکمرانی خوب امنیت فضای سایبری در سازمان‌های دفاعی

دوره 20، شماره 77، خرداد 1399، صفحه 81-120

10.22034/iamu.2020.44891

نیما فرزام نیا؛ بهنام عبدی؛ علی رضائیان


الگوی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‌های سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 89-116

10.22034/iamu.2021.137823.2469

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ حسین نامدار؛ داود فریدپور