بررسی و تبیین فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح از منظر حضرت امام (ره)

دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 93-122

10.22034/IAMU.2023.554775.2752

سید هادی زرقانی؛ فرزاد عابدی شجاع؛ فاطمه بخشی؛ نرگس حجی پناه


مطالعه سبک زندگی سربازان در یک سازمان نظامی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 99-124

10.22034/iamu.2022.539881.2652

کیومرث مولادوست؛ محمدرضا ابراهیمیان؛ امیرمسعود امیر‌مظاهری


اثر عوامل زمینه‌ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 103-126

10.22034/iamu.2020.43079

فرهاد فتاحی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدیزاده


مدل کسب‌وکار هوشمند مبتنی بر عوامل مؤثر در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1400، صفحه 105-150

10.22034/iamu.2022.529372.2575

مریم قاسمی؛ مهرزاد مینویی؛ زاداله فتحی


ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آن برپهنه بندی دفاع سرزمینی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 115-132

10.22034/iamu.2022.537009.2626

سید اسداله حجازی؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ بهروز بهرام آبادی


طراحی و تبیین مدل جانشین‌پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 115-154

10.22034/iamu.2022.541784.2668

محسن نجفی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ علیرضا امیرکبیری


ارائه الگوی مفهومی تسلیحات سایبری

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 125-158

10.22034/iamu.2022.537404.2630

هانی رحیم‌اف؛ محمدرضا موحدی‌صفت


طراحی الگوی رهبری اثربخش در آجا مبتنی بر تکنیک دلفی فازی

دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 127-162

10.22034/iamu.2020.43080

احمد محمدی؛ ملیکه بهشتی فر؛ حسین کاظمی


تدوین مدل مدیریت زنجیره تأمین دفاعی ارزش‌آفرین با رویکرد خلق مزیت‌رقابتی در صنایع غذایی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 149-172

10.22034/IAMU.2023.562306.2788

محمدتقی امینی؛ مهدی اسماعیلی؛ میرزا حسن حسینی؛ سید محمد باقری


طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: یگان نظامی مستقر در شمالغرب کشور)

دوره 21، شماره 82، شهریور 1400، صفحه 151-178

10.22034/iamu.2022.528438.2557

علی اکبر پیوسته؛ سید حمید مسعودی پورلیر؛ اسماعیل جاودان