الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 1-28

محمدرضا تقوا؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری؛ مهدی صمیمی


بررسی تأثیر رهبری اصیل بر هویّت‌یابی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور)

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 24-42

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ علیرضا موغلی؛ طاهره فیضی؛ امیرحسین امیرخانی


اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران ؛در پرتو کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم

دوره 19، شماره 73، خرداد 1398، صفحه 28-55

یعقوب یوسفوند؛ علی اصغر کاظمی زند؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید مصطفی ابطحی


شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان(مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی (ع))

دوره 18، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 30-49

مجید ملکی؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی