شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان(مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی (ع))

دوره 18، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 30-49

مجید ملکی؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی


ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور درصنایع دفاعی ایران

دوره 18، شماره 71، آذر 1397، صفحه 31-70

اکبر رحیمی؛ عباس راد؛ اکبر عالم تبریز؛ علیرضا موتمنی


تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر ارتقاء توان رزمی در یک سازمان دفاعی

دوره 15، شماره 59، فروردین 1395، صفحه 32-58

سید مصطفی مدنی؛ محمد آبسالان


پیشایندهای زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 32-52

ناصر عسگری؛ صمد بارانی؛ مهدی ملکی؛ مهدی آراسته


تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای حوزۀ پژوهشی یک دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از SWOT/ANP

دوره 16، شماره 63، آذر 1395، صفحه 34-62

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ حمیدرضا قمی؛ منصور خیرگو


ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 29-59

امین هماینی دمیرچی؛ حسن محجوب عشرت‌آبادی؛ داریوش مهری؛ عبدالله وثوقی نیری