شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان (مطالعۀ موردی: یک سازمان نظامی)

دوره 17، شماره 66، شهریور 1396، صفحه 139-165

صمد بارانی؛ ناصر عسگری؛ هادی افضلی


امکان‌سنجی پیاده‌سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری (موردمطالعه: یک سازمان دفاعی)

دوره 19، شماره 74، شهریور 1398، صفحه 141-165

محمد باقری منش؛ محمود غلامی؛ حسین جباری؛ اصغر عینی


مطالعه تطبیقی رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و جهان معاصر(قرن بیست و یکم)

دوره 19، شماره 75، آذر 1398، صفحه 141-167

منصور کرباسی؛ سعید منصوری؛ بهاءالدین قهرمانی‌نژاد شایق


اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی در آجا در اقتصاد مقاومتی

دوره 16، شماره 63، آذر 1395، صفحه 152-181

حسین مسلمی؛ عباس مشرفی زنوزی


تعیین سطح بهینه‌ی بخش دفاعی در ایران از منظر اقتصادی

دوره 15، شماره 60، مهر 1395، صفحه 176-212

ابوالقاسم گل‌خندان


بررسی ارتباط هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دوره 18، شماره 70، شهریور 1397، صفحه 117-145

امیر والافر؛ محمد تقی امینی؛ محمود غلامی