اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی در آجا در اقتصاد مقاومتی

دوره 16، شماره 63، آذر 1395، صفحه 152-181

حسین مسلمی؛ عباس مشرفی زنوزی


تعیین سطح بهینه‌ی بخش دفاعی در ایران از منظر اقتصادی

دوره 15، شماره 60، مهر 1395، صفحه 176-212

ابوالقاسم گل‌خندان


بررسی ارتباط هوشمندی رقابتی و چابکی سازمانی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دوره 18، شماره 70، شهریور 1397، صفحه 117-145

امیر والافر؛ محمد تقی امینی؛ محمود غلامی


ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 135-157

مجید ملکی؛ احمد لطفی