مکان‌یابی، استقرار و ضد استقرار یگان‌ها در رزمایش‌های نظامی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی دوسطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه کردستان ، Abbasiali60@Gmail.Com

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

3 استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان(نویسنده‌ی مسئول)، nakhai.isa@gmail.com

چکیده

نیروهای مسلح هر کشور، همواره باید آمادگی مقابله با تهاجم احتمالی دشمن را داشته باشند. به همین دلیل آنها باید با انجام تمرین‌های نظامی مداوم، همواره آمادگی رزمی خود را حفظ کنند. برگزاری رزمایش­های نظامی بهترین نوع تمرین نظامی برای مواجهه با شرایط جنگی است که سالانه توسط بخش­های مختلف نیروهای مسلح به صورت تک­نیرویی یا مشترک برگزار می­شود. یک رزمایش نظامی طی فرآیندی مشخص و با حضور یگان­های نظامی مختلف در یک محدوده سرزمینی خاص برگزار می­شود. هدف از برگزاری رزمایش، دستیابی به اهداف آموزشی با حضور حداکثری انواع نیروهای نظامی است. در این پژوهش به مسئله مکان­یابی یگان‌های نظامی در زمین برگزاری رزمایش و مسئله حمل‌ونقل استقرار و ضداستقرار آنها در قالب برنامه­ریزی ریاضی دوسطحی پرداخته شده است. در این پژوهش قرارگاه منطقه­ای به عنوان سطح اول (رهبر) و یگان‌های شرکت­کننده در رزمایش به عنوان سطح دوم (پیرو) در نظر گرفته می­شوند که با توجه به این که یقیناً بیش از یک یگان در رزمایش شرکت می­کند، با مسئله چند پیرویی سر و کار داریم. نتایج حاصل از مدل­سازی و حل مدل نشان داد که در صورت استفاده از اصول مطرح شده در این مقاله، انتخاب مکان مناسب برای رزمایش و انتخاب مکان مناسب برای هر یگان شرکت‌کننده در رزمایش به شکل مطلوب‌تر و علمی‌تری انجام گرفته و همچنین استقرار و ضداستقرار عِده‌ها و عُده‌ها با کنترل بهتر و مدیریت زمان و در صورت لزوم با برونسپاری صورت خواهد گرفت. لذا استفاده از راهکارهای علمی در برنامه‌ریزی لجستیک رزمایش‌ها پیشنهاد می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عباسی­رائی، علی. " مکان­یابی، استقرار و ضد استقرار در لجستیک اقتضایی واحدهای نظامی با استفاده از رویکرد برنامه­ریزی ریاضی دوسطحی". پروپوزال رساله دکتری مهندسی صنایع. دانشگاه کردستان. پاییز 1395.
عباسی­رائی، علی. نخعی­ کمال­آبادی، عیسی. "آشنایی با لجستیک اقتضایی". انتشارات دانشگاه کردستان. 1396.
Bard J.F. (1998). Practical bilevel optimization. Algorithms and applications. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publisher.
Barahona,F. and Jensen, D. (2011). “Plant location with minimum inventory”, Math. Program. 83 101–111.
Eliashberg, J., & Steinberg, R. (2014). Marketing-production decisions in an industrial channel of distribution. Management science, 33(8), 981-1000 .
He, X., Prasad, A., & Sethi, S. P. (2009). Cooperative advertising and pricing in a dynamic stochastic supply chain: Feedback Stackelberg strategies. Production and Operations Management, 18(1), 78-94 .
Holmberg, K. (2012). “Exact solution methods for uncapacitated location problem with convex transportation cost”s, Eur. J. Oper. Res. 114 127–140.
Klose, A. and Drexl, A. (2009). “Facility location models for distribution system design”, Eur. J. Oper. Res. 162 4–29.
Lu, Z.Q. and Bostel, N. (2013). “A facility location model for logistics systems including reverse flows: the case of remanufacturing activities”. Comput. Oper. Res. 34  299–323.
Miller, T.C and Friesz, T.L. and Tobin, R.L.  (2014). “quilibrium Facility Location on Networks, Springer.
Owen,S.H. and Daskin, M.S. (2008). “strategic facility location: a review”, Eur. J. Oper. Res. 111 423–447.
Sadeghian Sharif, Nastaran. et.al (2018). “A bi-level programming approach to joint network design and pricing problem in the municipal solid waste management system: A case study”. Resources, Conservation and Recycling. Volume 131, April 2018, Pages 17-40.
Syam, S.S. (2006). “A model and methodologies for the location problem with logistical components”. Comput. Oper. Res. 29 1173–1193.
Yugang, Y., Liang, L & ,.Huang, G. Q. (2006). Leader–follower game in vendor-managed inventory system with limited production capacity considering wholesale and retail prices. International Journal of Logistics: Research and Applications, 9(4), 335-350 .
Ying, Li. Pengwei, Zhang. Yifan, Wu. (2017). “Public recharging infrastructure location strategy for promoting electric vehicles: A bi-level programming approach”. Journal of Cleaner Production. Volume 172, 20 January 2018, Pages 2720-2734.
 Zhou, G.  and Min, H. and Gen, M. (2007). “The balanced allocation of customers to multiple distribution centers in the supply chain network: a  genetic algorithm approach”. Comput. Ind. Eng. 43 .251–261.
Zmerekovsky, J. G., & Zhang, J. (2016). Pricing and two-tier advertising with one manufacturer and one retailer. European Journal of Operational Research, 192(3), 904-917