طراحی و تدوین برنامه استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزa_shakibirad@yahoo.com

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول) dr_alizarei@yahoo.com

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

سازمان­ها در قرن بیست و یکم با عوامل محیطی نامطمئن، تغییر و تحولات فناوری، مشتری­گرایی و رقابت سرسام­آور روبرو هستند. از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با این محیط پویا، افزایش توانمندی­ها، رشد و بقای بلندمدت، بهره­گیری از فرصت­ها و رویارویی با تهدیدها، به‌کارگیری مدیریت استراتژیک می­باشد. هدف کلی این تحقیق، تدوین برنامه استراتژیک (راهبردی) باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می­گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی به تعداد 45 نفر است که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید. با استفاده از روش دلفی، جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی ابتدا ذی‌نفعان درونی و بیرونی، بیانیه مأموریت، ارزش‌های کلیدی و چشم­انداز باشگاه تدوین گردید؛ سپس عوامل داخلی و خارجی تعیین و ماتریس SWOT تشکیل و موقعیت استراتژیک باشگاه مشخص گردید. استراتژی­های مناسب برای باشگاه نیروی زمینی ارتش تدوین و با استفاده از روش ماتریس برنامه­ریزی استراتژی کمی (QSPM) اولویت‌بندی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مهم‌ترین استراتژی­هایی که باشگاه می­تواند اجرا کند عبارتند از: توانمندسازی منابع انسانی باشگاه، افزایش منابع مالی باشگاه، توسعه ساختار باشگاه، توسعه زیرساخت­ها، تجهیزات، اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه.

کلیدواژه‌ها


آقایی، اردلان؛ فتحی، محمد جواد (1397). بررسی ضعف‌ها، قوت‌ها، تهدیدها و فرصت‌های هیات فوتبال شهرستان پارس آباد. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 27،.
الوانی، مهدی (1387). ‌مدل امتیارات متوازن الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی، فصلنامه مطالعات مدیریت؛ شماره 37 و 38؛ ص 17- 2.
برقی مقدم، جعفر؛ الهام، شاهی (1397). تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی در استان اردبیل. دومین همایش ملی علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی.
عبانی بهار، غلامرضا؛ ایزدی، علیرضا؛ گودرزی، محمود و هنری حبیب (1396). تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWOT، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال ششم، شماره 2.
دزفولی، محسن؛ علم، شهرام و ضرغامی، مهدی (1397). تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، سال هشتم، شماره 15.
حسینی، سید شاهو (1392). شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش‌های فراروی آن، تابستان 1392، شمارة 17، ص 54- 29.
سیف پناهی شعبانی، جبار (1388). طراحی و تدوین استراتژی توسعۀ ورزش قهرمانی استان کردستان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
شعبانی، عباس (1390). بررسی چالش‌های ورزش همگانی در ایران. نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزش، مجله پژوهش در علوم ورزشی، سال هشتم.
طبیبی، جمال الدین؛ ملکی، محمدرضا (1389). برنامه ریزی استراتژیک، چاپ سوم، ترمه.
نژادسجادی، سید احمد (1390). تدوین الگوی اجرای استراتژی‌ها و طراحی نقشه استراتژی سازمان ورزش شهرداری با استفاده از تکنیک BSC رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.
همتی نژاد، مهرعلی (1387). بررسی و مقایسه ساختار تشکیلاتی سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران با چند کشور جهان جهت ارائه الگوی تشکیلاتی مناسب، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
Akbarian M, Najafi SE, Rafi Parhizkar M. Drawing Strategy Map in the Balanced Score Card by Correlation and Regression Analysis. Farayandno 2015; 10(52): 189-99. [Persian]
Ambosie, Gerald; Muldowney, Marie (2009)’Management Theory for SmallBusiness, Atempsand Requirement, Academy of Management Review, Vol. 13,No. 12, PP: 226-241.
Dimitrios, B. (2017). Tourism in Greece: Strategic Analysis and Challenges, Journal of Current Issues in Tourism, Vol.4, No.5, PP: 440 – 480.
Johnston Stephen & Hery Delozier)2016، ( Strategy Planning: A Raod Map to Survival and Succese، GGAStrategic Planning White Paper
Kriemadis, A. (2008). Strategic planning in higher education athletic departments.International Journal of Educational Management, 11(6), 238–247
Lee, T.H. and Liu, R.T. (2011). Strategy formulation for the recreational areas of Central Taiwan: An application of SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threat) analysis, journal of Hospitality Management and Tourism, Vol.2, No.3, PP: 38-47.
Nguyen,  H. T, And Hadikusumo, B. (2017), Impacts Of Human Resource Development On Engineering, Procurement, And Construction Project Success", Built Environment Project And Asset Management, 7(1), Pp.73-85.
Ostrega, A. and Felice, F.D. and Petrillo, A. (2016). ANP- SWOT Approach to minimize environmental impacts due mining activities, Proceedings of the International Symposium on the Analytical Hierarchy Process.
Rabia Kahveci, Catherine Meads(2008)." Analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the development of a health technology assessment program in Turkey: nt J Technol Assess Health Care. 2008 Spring;24(2):235-40.
Sajjadi, N. Rajabi1, M. Hamidi1, M. Hajizadeh،A. (2019). SWOT analysis of the marketing of badminton premier league of Islamic Republic of Iran. Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte, vol. 8 n.o 1, 107-114
Taghibigloo N,. Kohandel M,. Darbani H,. Heidary A. (2011) STRATEGIES FORMULATION FORCHAMPIONSHIP SPORTS IN ZANJAN PROVINCE, International Journal of Academic Researchin Business and Social Sciences,August 2011, Vol. 1, Special Issue,ISSN: 2222-6990
Takano, S-ei. (2009). Application of Combined SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for Tourism Revival Strategic Marketing Planning: A Case of Sri Lanka Tourism, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.8, No. 0, PP: 954- 969.
Torbati A, Arsanjani MA, Firoz Shahi M.Creating Supply Chain Management Strategy Mapwith Using Causal Loop Diagram and BalancedScorecard. Journal of Modeling in Engineering2015; 13(42): 151-65. [Persian]
Topaloglu, M., & Tekkanat, E. (2015). Identifying the Usage of Information Technologies and Literacy Levels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 574-583.
Yong, J.Y. & Mohd-Yusoff, Y(2016), Studying The Influence Of Strategic Human Resource Competencies On The Adoption Of Green Human Resource Management Practices, Industrial And Commercial Training, 48(8), 416 – 422.
Wang D. , Shyu C. ( 2008) ;Will The Strategic Fit Between Business And HRM Strategy Influence HRM Effectiveness And Organizational Performance ?; International Journal Of Manpower, Vol. 29,.
Athens 2004 Olympic Games: Medal Table, 2004, www.olympic.org.
Strategic Plan (2012), Sport and Recreation South Africa for the fiscal years 2012 – 2016. www.srsa.gov
Strategic plan, royal yacht club of victoria, )2010(. www.rycv.yachting.org