دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 1-226