اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فتح ا... رشید زاده

علوم سیاسی دانشیار

rashidzadeh58gmail.com
61048599

سردبیر

دکتر عباس خورشیدی

مدیریت آموزشی استاد

a_khorshidi40yahoo.com
61048599

مدیر داخلی

دکتر غلامرضا عباسیان

آموزش زبان انگلیسی دانشیار

gabbasiangmail.com
61048599

مدیر اجرایی

دکترسجاد فرهنگ

مدیریت-مدیریت رسانه استادیار

iamu.pajooheshgmail.com
67933794

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید داوود آقایی

روابط بین الملل استاد

davood_aghaee2003yahoo.com
66467444

دکتر ناصر میرسپاسی

مدیریت دولتی استاد

iamu.pajooheshgmail.com
66467444

سید عبدالرحیم موسوی

مدیریت راهبردی دانشیار

sa.mousaviiamu.ac.ir
61048599

دکتر حسین رحمان سرشت

مدیریت بازرگانی استاد

hramanseresht2007gmail.com
66467444

دکتر سید محمد میرکمالی

مدیریت آموزشی استاد

mkamaliut.ac.ir
66467444

دکتر محمد علی شیر خانی

علوم سیاسی استاد

shirkhniut.ac.ir
66467444

دکتر عزت اله عزتی

جغرافیای انسانی دانشیار

rockwell302002yahoo.com

دکتر ناصر عباس زاده

مدیریت آموزشی دانشیار

dr.naserabaszadehyahoo.com
64072373

دکتر منصور خیرگو

مدیریت دانشیار

mkhitmanagergmail.com