شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) یک پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها