اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فتح ا... رشید زاده

علوم سیاسی دانشیار

rashidzadeh58atgmail.com
61048599

سردبیر

دکتر عباس خورشیدی

مدیریت آموزشی استاد

a_khorshidi40atyahoo.com
61048599

مدیر داخلی

دکتر غلامرضا عباسیان

آموزش زبان انگلیسی استادیار

gabbasianatgmail.com
61048599

مدیر اجرایی

دکتر امید ویسی

مهندسی صنایع دکتری

iamu.pajooheshatgmail.com
61048599

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید داوود آقایی

روابط بین الملل استاد

davood_aghaee2003atyahoo.com
66467444

دکتر ناصر میرسپاسی

مدیریت دولتی استاد

iamu.pajooheshatgmail.com
66467444

دکتر حسین رحمان سرشت

مدیریت بازرگانی استاد

hramanseresht2007atgmail.com
66467444

دکتر سید محمد میرکمالی

مدیریت آموزشی استاد

mkamaliatut.ac.ir
66467444

دکتر محمد علی شیر خانی

علوم سیاسی دانشیار

shirkhniatut.ac.ir
66467444

دکتر عزت اله عزتی

جغرافیای انسانی دانشیار

rockwell302002atyahoo.com

دکتر ناصر عباس زاده

مدیریت آموزشی دانشیار

dr.naserabaszadehatyahoo.com
64072373