بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثروتی، لیلا [1] دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر servati@chmail.ir

ج

 • جباری، اقبال [1] دانشجوی دکتری تخصصی رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران(نویسنده مسئول). E_jabari@semnan.ac.ir
 • جباری، حسین [1] کارشناس ارشد آماد، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • جعفری، سید اصغر [1] استادیار مجتمع مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • جهان‌بین، صدرالدین [1] کارشناس مدیریت دولتی، دانشگاه یاسوج

ح

 • حاجی پور، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری، دانشگاه تربیت مدرس
 • حبیبی، محسن [1] دانش آموخته مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)(نویسنده مسئول)
 • حبیبی، نیک‌بخش [1] دانشیار مدیریت راهبردی، مرکز مطالعات راهبردی نهاجا
 • حجازی فر، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع).saeedhejazifar@gmail.com
 • حجت‌دوست، سجاد [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • حجتی، اکرم [1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 • حجتی، اکرم [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • حجتی، رقیه [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • حسینایی، یحیی [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه
 • حسینی، سید علی اکبر [1] عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • حسینی، سید محمدحسن [2] استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه شاهرود
 • حمزه پور، زرگار [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت وارومیه
 • حنفی، علی [1] استادیار اقلیم شناسی ، دانشگاه افسری امام علی (ع) نویسنده مسئول: Hanafi772@gmail.com
 • حنفی، علی [1] استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی (ع) (نویسنده مسئول)؛ Hanafi772@gmail.com
 • حنفی، علی [1] استادیار جغرافیای طبیعنی دانشگاه افسری امام علی)ع(
 • حورعلی، مریم [1] دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • حیدری، جعفر [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

خ

 • خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • خاتمی فیروزآبادی، علی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران تهران، ایران
 • خاکزار، مرتضی [1] استادیار مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • خلیلی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • خواجه، مصطفی [1] عضو هیئت ‌علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، (نویسنده مسئول)، kheirandish@ssau.ac.ir
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیار مدیریت دولتی(مدیریت منابع نسانی)، دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری
 • خیرگو، منصور [1] استادیار مدیریت سیاست‌گذاری، دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • خیرگو، منصور [2] استادیار مدیریت سیاست‌گذاری، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)

د

ذ

ر

 • راد، عباس [1] استادیار مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی
 • رجب پور، مجید [1] دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی، rajabpour51@gmail.com
 • رحمانی، علی [1] دکتری حسابداری، دانشیار دانشگاه الزهرا
 • رحمانی، مرتضی [1] استاد مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • رحیمی، اکبر [1] دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی و محقق صنایع دفاعی Rahimi_akr@yahoo.com
 • رحیمی، محسن [1] عضو هئیت علمی دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)
 • رزمی، جعفر [1] استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران،تهران،ایران
 • رستگار، عباسعلی [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • رستمی، نسرین [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • رسولیان، محسن [1] دانشیار مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نراق
 • رشادتجو، حمیده [1] عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)، reshadatjoohamideh@gmail.com
 • رشیدی، مهدیه [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • رضایی، بیژن [1] استادیار مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • رمزی، علی [1] عضو هیئت ‌علمی گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه قم
 • رنگزن، کاظم [1] دانشیار سنجش از راه دور و GIS ، دانشگاه شهید چمران
 • رهنما رودپشتی، فریدون [1] دانشیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران، ایران.

ز

 • زارعی، علی [1] دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول) dr_alizarei@yahoo.com
 • زرگرزاده، محمد علی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)، mmaazz@chmail.ir
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
 • زواره، سید مسعود رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی . دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول) vahdat_60@yahoo.com

س

ش

ص

 • صادقی، جهانبخش [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه تهران
 • صالحی، حسن [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور
 • صفری، محمد امین [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز
 • صمیمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • صمیمی، مهدی [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

ض

ط

 • طاهری، ابوالقاسم [1] استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاظمی، مصطفی [1] استاد مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کاظمی زند، علی اصغر [1] استاد روابط بین‌الملل، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کاویانی، حسن [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی , دانشکده اقتصاد و مدیریت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ,ایران(نویسنده مسئول) Hassan.kavyani@gmail.com
 • کرانیان، سید عیسی [1] دانشجوی دکتری نانوفیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • کرباسی، منصور [1] دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، (نویسنده مسئول)؛karbasi43@gmail.com
 • کرباسی، منصور [1] دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، karbasi43@gmail.com
 • کرمعلی، غلامرضا [1] . استاد یار ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هییت علمی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، نویسنده مسئول
 • کلانی مهر، یعقوب [1] عضو هئیت علمی دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)
 • کهریزی، ایوب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه-( نویسنده مسئول)
 • کوشکی‌جهرمی، مریم [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز
 • کیخایی، مهدی [1] کارشناس ارشد سنجش از راه دور و GIS ، مدرس دانشگاه افسری امام علی)ع)

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 • یعقوب نژاد، احمد [1] دانشیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • یعقوبی، نورمحمد [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • یوسفوند، یعقوب [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یوسفوند، یعقوب [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیاست‌گذاری عمومی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • یوسفی خرایم، محمد [1] پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)