بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثروتی، لیلا [1] دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر servati@chmail.ir

ج

ح

خ

 • خاتمی فیروزآبادی، علی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران تهران، ایران
 • خاکزار، مرتضی [1] استادیار مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، (نویسنده مسئول)، kheirandish@ssau.ac.ir
 • خیرگو، منصور [1] استادیار مدیریت سیاست‌گذاری، دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • خیرگو، منصور [2] استادیار مدیریت سیاست‌گذاری، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • خلیلی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • خواجه، مصطفی [1] عضو هیئت ‌علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

د

ذ

ر

 • راد، عباس [1] استادیار مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی
 • رجب پور، مجید [1] دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی، rajabpour51@gmail.com
 • رحیمی، اکبر [1] دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی و محقق صنایع دفاعی Rahimi_akr@yahoo.com
 • رحیمی، محسن [1] عضو هئیت علمی دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)
 • رحمانی، مرتضی [1] استاد مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • رستمی، نسرین [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • رسولیان، محسن [1] دانشیار مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نراق
 • رشادتجو، حمیده [1] عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)، reshadatjoohamideh@gmail.com
 • رضایی، بیژن [1] استادیار مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • رمزی، علی [1] عضو هیئت ‌علمی گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه قم

ز

س

ش

ص

 • صادقی، جهانبخش [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه تهران
 • صفری، محمد امین [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز
 • صمیمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • صمیمی، مهدی [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

ض

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاظمی، مصطفی [1] استاد مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کرانیان، سید عیسی [1] دانشجوی دکتری نانوفیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • کرباسی، منصور [1] دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، karbasi43@gmail.com
 • کرمعلی، غلامرضا [1] . استاد یار ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هییت علمی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، نویسنده مسئول
 • کلانی مهر، یعقوب [1] عضو هئیت علمی دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)
 • کهریزی، ایوب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه-( نویسنده مسئول)
 • کوشکی‌جهرمی، مریم [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

ل

م

ن

و

ه

ی