فصلنامۀ مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) افتخار دارد، تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی اندیشمندان، استادان، صاحب‌نظران، و دانش‌پژوهان را در حوزه‌های مدیریت علوم نظامی، دفاعی، امنیت ملی و مدیریت راهبردی ارائه نماید.

این نشریه بر اساس مجوز شماره235655 /3 مورخ 90/11/17 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز شرایط دریافت درجۀ علمی- پژوهشی شناخته شد.

نوع اعتبار:علمی - پژوهشی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

ترتیب انتشار: فصلنامه

نوع داوری: دوسو ناشناس

زبان: فارسی (همراه با چکیده‌های انگلیسی)

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

میانگین زمان داوری: 8 هفته

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

**این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه های اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید**

شماره جاری: دوره 19، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 1-193 

3. مفهوم‌پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع

صفحه 69-102

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ حسنعلی آقاجانی؛ منوچهر منطقی؛ بهنام عبدی


4. اثر عوامل زمینه‌ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان

صفحه 103-126

فرهاد فتاحی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدیزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-5699

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان