دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1392، صفحه 1-210