دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1392، صفحه 1-202