دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1393، صفحه 1-162