دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 1-187 
1. شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحول در ساختار سازمان‌های نظامی

صفحه 1-30

احمد عسکری؛ برات ابراهیمی؛ پرویز پارسا؛ حسین فاندیز


2. ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور درصنایع دفاعی ایران

صفحه 31-70

اکبر رحیمی؛ عباس راد؛ اکبر عالم تبریز؛ علیرضا موتمنی


3. تبیین نقش فرهنگ سازمانی در توسعه استعداد کارکنان

صفحه 71-102

داریوش مهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ حسن محجوب


5. شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی

صفحه 132-158

سید مسعود رضا زواره؛ علی مبینی دهکردی