دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1391، صفحه 1-184