دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 1-246