دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1389، صفحه 1-250