دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 1-187