بررسی رابطه بین شاخص‌های ارزیابی مدیریت جهادی و مدیریت راهبردی در نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط کریم، تهران، ایران، (* نویسندۀ مسئول)؛ mehran5_k@hotmail.com

چکیده

لازمه هرگونه اقدام برای رفع مشکلات کشور بهره‌گیری از مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت است، هدف تحقیق بررسی رابطه بین دو موضوع کلیدی مدیریت جهادی و راهبردی و در نهایت شناخت شاخص‌های مؤثر است. این تحقیق، کاربردی توسعه‌ای و روش آن پیمایشی، توصیفی، تحلیلی است. جامعه آماری به تعداد 135 نفر که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 100 نفر انتخاب گردید. روش انجام تحقیق به این صورت است که نخست شاخص‌های اصلی مدیریت جهادی و مدیریت راهبردی شناسایی گردید و سپس دو پرسشنامه جداگانه‌ای برای ارزیابی شاخص‌های مدیریت جهادی و راهبردی، طراحی‌شده، در ادامه یک مدل مفهومی ارائه‌شده که برازش آن از طریق آزمون مورد تأیید قرار گرفته است، سپس مدل از روش معادلات ساختاری حل‌شده و بر اساس نتایج، ضریب همبستگی میان مدیریت جهادی و راهبردی 0.89 به‌دست آمد. نتایج به‌دست‌آمده دلالت بر وجود رابطه مستقیم بین شاخص‌های دو سبک مدیریت جهادی و مدیریت راهبردی دارد، در تحلیل نتایج نیز نشان داده شده است بهبود در شاخص‌های مدیریت جهادی سبب بهبود و اثربخشی در شاخص‌های مدیریت راهبردی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، رحمت‌الله و افشاریان، رحیم (1388)، «مقایسه توصیفی نظام‌های مدیریت سازمانی با نظام مدیریت اسلامی با تأکید  بر مدیریت جهادی»، مجموعه مقالات همایش‌های فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران : وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نمایندگی ولی‌فقیه.
اصغر افتخاری، محمدعلی زرگرزاده و مهدی شمشیری(1397)، مؤلفه‌های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه‌ای)مدظله‌العالی(، فصلنامۀ مدیریت نظامی، صص 53-87.
اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی(1386)، وزارت جهاد کشاورزی.
بوداقی، حسین و شادی، سمیرا (1393). «ابعاد، شاخص‌ها و مؤلفه‌های مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر»، تهران: سومین همایش بین‌المللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی.
پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب-KHAMENEI.IR.
چابک گله دونی، سید حسین (1397) تحلیل عوامل موفقیت‌آمیز مدیریت جهادی در پیروزی انقلاب اسلامی، مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز حوزه‌های حوزه‌های علمیه خواهران)، قم.
دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی (1388)، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات برگزیده، وزارت جهاد کشاورزی.
سومین همایش بین‌المللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی (1393)، تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز.
صادقى، فتح اله و قاسمى، لطف اله (1388)، «تلفیق فرهنگ جهادى با فرهنگ‌سازمانی براى پى‌اندازى یک ساختار نو فرهنگ ‌سازمانی جهاد»، تهران: مجموعه مقالات دومین همایش ملى فرهنگ و مدیریت جهادى.
رشیدزاده، فتح الله (1393) فرماندهی و مدیریت جهادی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا، تهران، فارابی.
عباسعلی رستگار، محمد وحیدی و سید عباس ابراهیمی ( 1398). «شناسایی نگرش‌ها و ذهنیت‌های حوزه مدیریت جهادی»، نشریه علمی مدیریت اسلامی، صص 83-112.
عظیمی، مهدی و حدائق، محمدرضا (1388)، «فرهنگ و مدیریت جهادی و ویژگی‌ها آن»، مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی‌فقیه.
محسن جاجرمی زاده، محمدجعفر حسینیان، مسلم امیری طیبی (1397)، «رویکردی تطبیقی به مبانی نظری مدیریت راهبردی و مدیریت راهبردی جهادی»، فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، شماره 13.
محمدی، مهدی (1388) «تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص‌های آن». جلد 2. دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
مرتضوی، سید میر محمود و جلال عراقی (1388)، «عنصر مراقبت در فرهنگ و مدیریت جهادی». همایش فرهنگ و مدیریت جهادی با تأکید بر نوآوری و شکوفایی، 26 خرداد ماه، تهران: حوزه نمایندگی ولی‌فقیه.
موحد، خسرو (1386) «تبیین ویژگی‌های مدیریت جهادی». اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی: وزارت جهاد کشاورزی
همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی (خرداد 1394) ویژه‌نامه شماره 1 مدیریت جهادی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی. نامه دفاع شماره 42.