تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به میدان حر، دانشگاه افسری امام علی(ع)، معاونت پژوهش،دفتر نشریه

تلفن: 67933794                       دورنگار:  66467444                       صندوق پستی:  1317893471

نشانی الکترونیکی:  iamu.pajoohesh@gmail.com و jmm@iamu.ac.ir    نشانی تارنما:www.jmm.iranjournals.ir


CAPTCHA Image