راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تنظیم مقالات

فصلنامۀ مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های نظامی و رشته‌های مرتبط و همچنین به جهت تبادل و نشر افکار و اندیشه‌های بدیع، از اندیشمندان و محققان دعوت می‌نماید تا با مد نظر قرار دادن نکات ذیل، یافته‌های تحقیقاتی خود را در قالب مقاله‌های علمی- پژوهشی برای انتشار در این فصلنامه از طریق وب‌سایت نشریه ارسال نمایند.

نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقالات خود بایستی سه فایل شامل؛ فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، فایل مشخصات نویسندگان (همراه با عنوان علمی آنان) و فایل فرم تعهدنامه و تعارض در منافع را بارگذاری نمایند.

شرایط و ضوابط پذیرش مقاله

جهت دریافت فایل راهنمای ویرایش مقاله اینجا را کلیک کنید

1. مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده بوده و از سطح کیفی مناسب و قابل ارائه در مجامع علمی برخوردار باشد.

2. مقاله باید روان و گویای مطالب بوده، نکات دستوری در آن رعایت شده باشد و در صورتی که برای واژگان خارجی معادل فارسی وجود دارد از واژگان فارسی استفاده شود.

3. مجله از نشر مطلب با نام‌های غیرواقعی معذور است. لذا لازم است تصویر مدرک معتبری که حاکی از هویت واقعی ارسال کننده باشد ضمیمه مقاله گردد.

4. مشخصات کامل نویسندگان اعم از نام و نشان، مقطع تحصیلی، مرتبه دانشگاهی، وابستگی سازمانی، آدرس پست الکترونیکی و شماره تماس به همراه مقاله بارگذاری گردد.

5. درجۀ علمی یا مدرک تحصیلی نویسنده (نویسندگان) تنها پس از احراز، در مجله درج خواهد شد. بدین منظور نویسندگان می‌توانند تصویر آخرین حکم هیئت علمی یا مدرک تحصیلی خود را به همراه مقاله ارسال کنند.

6. فرستندۀ مقاله (کسی که مقاله را در سایت مجله بارگذاری می‌کند) به عنوان رابط با مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می‌شود و مکاتبات و اطلاع‌رسانی بعدی با وی صورت خواهد گرفت.

7. ترتیب درج اسامی نویسندگان در مقاله، ترتیبی است که در ابتدا به هنگام بارگذاری رعایت شده است و از آن پس، مجله از تغییر ترتیب، تعداد و مسئولیت نویسندگان خودداری خواهد کرد.

8. لازم است فرم تعهدنامه و تعارض در منافع تکمیل و بعد از امضای همۀ نویسندگان، اسکن و به همراه مقاله در سامانه بارگزاری و ارسال شود. در این فرم، درج اسامی نویسندگان به ترتیب صورت گیرد و یک «نویسندۀ مسئول» مشخص شود. جهت دریافت فایل تعهدنامه اینجا را کلیک کنید

9. مقاله نباید با این عنوان یا در قالب یا عنوان دیگری، در هیچ نشریه‌ای چاپ شده یا در دست چاپ باشد.

10. فصلنامه در ویرایش مقاله‌ها، بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.

11. مجله در خصوص ارائه مفاهیم و اصطلاحات به‌کار رفته بر اساس شیوه‌نامۀ خود عمل می‌کند.

12. مجله یکسان‌سازی اصطلاحات و کاربرد صحیح‌ترین شکل تلفظ اسامی خارجی را لحاظ می‌کند.

13. مسئولیت صحت علمی و حرفه‌ای هر مقاله و حفظ حقوق دیگر مؤلفان، بر عهدۀ نویسندۀ مسئول است.

14. مجله در پذیرش یا رد مقاله‌های دریافتی آزاد است.

15. ارائۀ گواهی پذیرش مقاله صرفاً بعد از انجام اصلاحات و تأیید نهایی مقاله صورت خواهد گرفت.

ساختار مقاله علمی- پژوهشی

ساختار مقاله علمی- پژوهشی به صورت قالب زیر باشد:

الف) بخش ابتدایی

در بخش ابتدایی مقاله می‌بایست نکات زیر رعایت گردد:

- عنوان مقاله مختصر، دارای محتوای روشن، و فاقد کلمه و عبارت‌های زائد باشد؛

- نام نویسنده/ نویسند‌گان، نام دانشگاه/ محل اشتغال، درجه علمی و سمت آنها درج گردد.

- چکیده‌های فارسی و انگلیسی هرکدام حداکثر 200 کلمه و شامل هدف، جامعه و نمونه، ابزار، روش تحلیل داده‌ها، و نتایج باشد.

- واژگان کلیدی سه تا پنج واژه باشد.

ب) بخش اصلی

متن اصلی یک گزارش پژوهشی دست‌کم باید دارای پنج بخش؛ مقدمه، روش اجرای پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ باشد.

از صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل مقدمه و متن که در آن به بحث و بررسی دربارۀ مسئله و اهمیت آن، مروری بر پیشینۀ موضوع، پرسش‌ها، یا فرضیه‌های پژوهش، روش تحقیق، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته‌های پژوهش پرداخته می‌شود و پس از نتیجه‌گیری و ارائۀ پیشنهادها در انتهای مقاله فهرست منابع و مآخذ آورده می‌شود.

- مقدمه: هر گزارش پژوهشی با مقدمه، به معنای معرفی مسئله، شروع می‌شود. نظریه‌های مورد استفاده بایستی مرتبط با تحقیق به‌گونه‌ای منطقی و منظم مطرح شوند که به‌روز و جدید باشند.

در مقدمه فقط تحقیقات و پیشینه‌هایی که به شکل مستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارند بیان می‌شود و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند و فقط جنبه‌های مثبت و منفی و درستی آنها عنوان می‌شود. پیشینه باید شامل پژوهش‌های اصلی انجام شده در ارتباط با موضوع باشد و آخرین تحقیقات در آن گنجانده شده باشد. مقدمه تصویری کلی و روشن از هدف‌ها، نظریه مورد مطالعه، مسئله و سؤال‌ها، و متغیرها را به خواننده ارائه می‌دهد.

در مقدمه هدف‌ها، پرسش‌ها به صورت جمله‌های استفهامی و در صورت لزوم فرضیه‌های پژوهش به‌صورت جمله‌های خبری و تعریف متغیرها به صورت مفهومی و عملیاتی بیان می‌گردد.

- روش اجرای پژوهش: این بخش به‌دقت باید به خواننده بیان کند که پژوهش چگونه انجام شده است. از این رو لازم است تا طرح پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه‌برداری، ابزارهای پژوهش (با شرح کامل خرده‌مقیاس‌ها، روش نمره‌گذاری، ویژگی‌های روان‌سنجی ازجمله روایی و پایایی در نمونه‌های ایرانی و غیر‌ایرانی)، و روش تحلیل داده‌ها عرضه شود.

- یافته‌ها (تجزیه و تحلیل): یافته‌های تحقیق باید به شیوه‌ای ارائه شود که امکان تحلیل توسط خوانندۀ مقاله وجود داشته باشد. این قسمت در دو بخش ارائه می‌گردد.

الف) یافته‌های توصیفی (مانند اندازه‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها در قالب جداول توزیع فراوانی، جداول مشخصه‌های آماری و برخی نمودارها)

ب) یافته‌های استنباطی و مرتبط با فرضیه‌های تحقیق (نتایج آزمون‌های آماری)

- بحث و نتیجه‌گیری: هدف از این بند، ضمن تأکید اساسی و توجه به روابط بین نتایج و فرضیه‌های مورد مطالعه، تفسیر و ارزشیابی نتایج حاصل از پژوهش با توجه به مطالعات ذکر شده در مقدمه می‌باشد. به عبارت دیگر، بحث و نتیجه‌گیری باید به یافته‌ها مستند گردد و بر پایۀ هدف‌های پژوهش نوشته شود. در این بخش باید محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش نیز بیان گردد. پیشنهادهای مطرح بایستی با یافته‌ها ارتباط تنگاتنگ داشته باشند و می‌توانند به صورت کاربردی و پژوهشی مطرح شوند و محدودیت‌ها بیشتر مربوط به محدودیت‌های روش‌شناختی باشند.

همچنین باید مشخص شود که این مطالعه تا چه حد به روشن شدن مسئلۀ مورد نظر کمک کرده است. نتایج بایستی با نظریه‌ها و پژوهش‌های مطرح در پیشینه ربط داشته باشند. و بالاخره محقق باید پیامدهای عملی و نظری پژوهش را شرح دهد و بیان کند که چرا این نتایج به دست آمده است و اگر یافته‌ها با نتایج پژوهش‌های گذشته در تناقض است دلیل آن را تبیین نماید.

شیوه ارجاع‌دهی

نویسنده یک مقاله علمی- پژوهشی، در نقل گفته‌ها، نوشته‌ها و کارهای دیگران باید امانت را رعایت نماید.

معمولاً متوسط تعداد منابع یک مقالۀ پژوهشی 20 عدد می‌باشد و حداقل تعداد منابع برای مقالات پژوهشی 15 و حداکثر آن 40 منبع است. منابع مندرج در فهرست منابع باید در مقاله به‌کار رفته باشند و منابعی که در مقاله از آنها استفاده شده باید در فهرست منابع آورده شوند.

در منابع از چهار منبع شامل مقالات نشریات معتبر، کتب، پایان‌نامه‌ها، و مقالات کنفرانس‌ها استفاده شود و از منابع نامعتبر و به‌ویژه صفحات اینترنتی استفاده نگردد.

منابع و مآخذ مورد استفاده در مقاله به شرح زیر ذکر گردند:

روش نوشتن ارجاعات در داخل متن

- کلیه منابع در داخل متن به فارسی نوشته شود و معادل اسامی لاتین در پاورقی به صورت ذکر نام خانوادگی و حروف اول نام و نام وسط برای تک تک اسامی ذکر شود.

- اگر گفتار یا نوشتاری از دیگران به صورت نقل قول مستقیم در مقاله استفاده شود لازم است نوشته در داخل علامت «      » قرار گیرد.

- اگر نقل قول مستقیم بیش از دو سطر باشد، بهتر است به صورت یک پاراگراف جداگانه، بدون گیومه، نوشته شود و کل نقل قول یک سانتی‌متر از راست تورفتگی داشته باشد.

- اگر نقل قولی از نقل قول فرد دیگری ارائه شود، باید به جای گیومه زوجی از گیومه منفرد (´   ´) استفاده شود.

- در انتهای نقل قول، نام خانوادگی منبع اصلی، سال انتشار، و شمارۀ صفحه در داخل پرانتز به شکل نمونه (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه) ذکر می‌گردد.

- اگر از گفتار یا نوشتاری به صورت غیر‌مستقیم استفاده گردد، لازم است نشان و سال انتشار نوشته شود. البته بهتر است شماره صفحه نیز (به ویژه در مورد کتب) ذکر گردد.

- باید توجه داشت که آدرس کامل ارجاعات داخل متن در قسمت پایان مقاله در فهرست منابع و مآخذ درج می‌گردد.

- در صورت تکرار ارجاعات به‌طور متوالی در داخل متن، به جای نوشتن نام خانوادگی و سال از واژۀ «همان» استفاده می‌گردد.

روش نوشتن ارجاعات در پاورقی

- معادل لاتین اسامی خارجی، اصطلاحات تخصصی و شکل کاملِ سر واژه‌ها باید یک بار و در اولین مورد، در پاورقی درج گردند.

- هرگاه نویسنده بخواهد کتاب یا منبع دیگری برای استفاده بیشتر علاقه‌مندان معرفی کند آن را در پاورقی می‌آورد.

- یادداشت‌های نویسنده یا مترجم و توضیحات اضافی در پاورقی آورده می‌شود.

- توضیحات در مورد ارائه اطلاعات کافی و کامل گزارش‌ها و منابع داخل متن نیز در پاورقی آورده می‌شود.

- پاورقی‌های فارسی راست‌چین و با شماره‌گذاری فارسی، و پاورقی‌های انگلیسی چپ‌چین و با شماره‌گذاری انگلیسی باشد.

روش نوشتن ارجاعات در فهرست منابع

- در تمام متن مقاله برای ارجاعات باید از اعداد فارسی استفاده ‌شود.

- ترتیب توالی ارجاع‌دهی در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر می‌شود.

- فهرست منابع و مآخذ به ترتیب نام خانوادگی مؤلفان بر حسب حروف الفبا تنظیم می‌شود.

- جداسازی اطلاعات مربوط به منابع با نقطه و جداسازی اجزاء مختلف هریک از این اطلاعات با ویرگول صورت می‌گیرد.

- استناد به متن کتب مقدس (قرآن، تورات، انجیل و...) و قوانین موضوعه در میان مطالب و بر اساس تقسیمات یا شماره‌های خاص آنها صورت می‌گیرد.

مانند (214: بقره) (ماده ‌6، بند3).

- در ترتیب و توالی ارجاعات در فهرست منابع و مآخذ، قرآن مجید و سپس نهج‌البلاغه در ردیف اول و دوم قرار می‌گیرند.

- موارد بدون نام، بدون تاریخ یا بدون محل نشر به ترتیب با عبارت: بی‌نا، بی‌تا و بی‌جا مشخص می‌گردد.

- مؤلف می‌تواند منابعی را که در مقاله به‌طور مستقیم مورد ارجاع نبوده، اما در تهیه مقاله استفاده شده است، تحت عنوان کتاب‌شناسی پس از فهرست منابع ذکر کند.

قالب کلی تنظیم اطلاعات مربوط به فهرست منابع

روش تهیه به صورت زیر است:

- کتاب با یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، شماره چاپ. محل انتشار: ناشر.

- کتاب با دو نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، شماره چاپ. محل انتشار: ناشر.

- کتاب با سه نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول. نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده سوم، نام نویسنده سوم. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، شماره چاپ. محل انتشار: ناشر.

- اثری که دارای سه تا پنج مؤلف باشد: در متن گزارش و در بخش منابع نخستین بار که به آن اثر اشاره می‌شود، باید نام تمامی نویسندگان ذکر شود، اما در اشارات بعدی و یا در مواردی که یک اثر دارای شش نویسنده باشد، فقط نام نخستین نویسنده و به دنبال آن [و همکاران] (معادلet al  در زبان انگلیسی) نوشته می‌شود.

- نشر کتاب به‌وسیله نویسنده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، شماره چاپ. محل انتشار: ناشر.

- نشر کتاب توسط سازمان یا مؤسسه: نام سازمان یا مؤسسه. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان اثر. محل انتشار: ناشر.

- نشر کتاب به‌وسیله ویراستار یا گردآورنده: نام خانوادگی گردآورنده، نام گردآورنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان اثر. محل انتشار: ناشر.

- کتاب‌های ترجمه شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر به زبان اصلی (داخل پرانتز). عنوان کتاب، شماره چاپ، جلد، مترجم، سال انتشار (داخل پرانتز). محل انتشار: ناشر.

- کتاب بدون ذکر نام ناشر و محل نشر: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (بدون ذکر تاریخ). عنوان کتاب. (بی‌جا) و (بی‌نام).

- مقاله‌ای از یک مجله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان مقاله، نام مجله، دوره، شماره، صفحات.

- مقاله‌ای از یک روزنامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال، روز و ماه نشر (داخل پرانتز). عنوان مقاله. نام روزنامه، صفحات.

- دائره‌المعارف و فرهنگ‌ها (مقاله ‌دائره‌المعارف): نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان دائره‌المعارف یا فرهنگ. محل انتشار: ناشر.

رساله و پایان‌نامه‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل). عنوان رساله یا پایان‌نامه. رساله یا پایان‌نامه دکتری یا کارشناسی ارشد، دانشکده و دانشگاه مورد نظر.

- مقاله‌های ترجمه شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم (داخل پرانتز). محل انتشار. شماره، شماره صفحات، تاریخ انتشار به زبان اصلی (داخل پرانتز).

- مآخذ اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال نشر (داخل پرانتز)، عنوان مآخذ، آدرس اینترنتی مآخذ.

- گزارش: نام مؤسسه، تاریخ انتشار(داخل پرانتز)، عنوان، نام تهیه کننده، محل نشر: ناشر.

- در تنظیم منابع لاتین، نام خانوادگی نویسنده و حرف اول نام اول و نام وسط ذکر گردد.

- در کتب و پایان‌نامه‌ها عنوان کتاب و پایان‌نامه به صورت ایتالیک (ایرانیک) درج شود.

- در مورد مقالات، عنوان مجله و دوره به صورت ایتالیک (ایرانیک) ذکر گردد و در صورت مشخص نبودن دوره، شماره به صورت ایتالیک (ایرانیک) درج شود.

موارد ارزیابی مقاله‌ها توسط داوران

1. تناسب مقاله با اهداف فصل‌نامه؛

2. تناسب عنوان کلی مقاله با محتوای مطالب مندرج در مقاله و عناوین فرعی مقاله؛

3. رسایی و کفایت چکیدۀ فارسی و واژگان کلیدی مقاله؛

4. رعایت ترتیب و توالی و نظم منطقی در ارائه مطالب؛

5. روان‌نویسی و رسایی متن مقاله؛

6. صحت و دقت در کاربرد معادل‌های واژه‌های فارسی و اصطلاحات؛

7. تازگی و ارزشمندی بار علمی مطالب ارائه شده؛

8. از نظر ضرورت تحقیق، چرایی، چگونگی و نتایج بررسی؛

9. از نظر اصالت و نوآوری بنیادی یا کاربردی مطالب؛

10. تناسب و کفایت پیشینه موضوع و مقدمه مقاله از نظر ذکر اهداف، نظریه مورد مطالعه، فرضیات، متغیرها؛

11. استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و تحلیل داده‌ها، روش‌های آماری و تناسب، وضوح و صحت جداول و نمودارها؛

12. ذکر کلیات طرح پژوهش و نتایج با استفاده از اندازه‌گیری و تحلیل داده‌ها؛

13. تناسب روش تحقیق با موضوع و مسئله مورد پژوهش؛

14. تناسب فرضیه‌ها یا سؤالات مطروحه با موضوع و مسئله مورد پژوهش؛

15. پایایی و روایی ابزار‌های گردآوری داده‌ها؛

16. تناسب روش نمونه‌گیری با روش تحقیق و تناسب روش‌های آماری تحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌ها؛

17. تصریح ارتباط بین یافته‌های تحقیق با فرضیه‌ها یا سؤال‌های مطرح شده؛

18. صحت و دقت تبیین‌ها و استنتاج‌های به عمل آمده؛

19. ارائه پیشنهاد‌‌های مناسب برای تحقیقات بعدی و میزان آگاهی محقق از محدودیت‌های تحقیق و انعکاس‌آنها؛

20. دقت در ارجاع‌دهی، منابع و مآخذ و نحوۀ ترتیب و توالی آن و نیز تنظیم زیرنویس‌ها به روش صحیح در متن.

 (به منظور حمایت از نویسندگان محترم مقالات فعلا هیچگونه هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد.)