پرسش‌های متداول

روند داوری در فصلنامه شما چگونه است

درفصلنامه مدیریت نظامی داوری به دو مرحله تقسیم می شود. در مرحله اول هیئت اجرایی که متشکل از مدیر اجرایی، مدیر داخلی، سردبیر و مدیر مسئول است با تکمیل فرم ارزیابی اولیه مجوز ارسال مقاله را به بخش داوری صادر می کنند. سپس در این مرحله دو داور متخصص با ارزیابی علمی مقاله، نظر خود را اعلام می کنند. آنگاه در صورت یکسان بودن نظرات، مقاله در مسیر چاپ قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت داور سوم تعیین کننده خواهد بود