اصول اخلاقی انتشار مقاله

در مسیر حفظ شان نویسنده و فصلنامه، مقاله ارسالی نباید در مجله‌های فارسی زبان و خارج کشور چاپ شده باشد.

با عنایت به پاسخگویی در کمتر از 60 روز مناسب است نویسنده مقاله را به صورت همزمان به مجله دیگر ارسال ننماید