آسیب‌شناسی خودباوری و امید در بین کارکنان پایور آجا (مورد مطالعه: دانشگاه‌های افسری ارتش ج.ا ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

3 3. دانشیار دانشگاه افسری امام علی‌(ع)، تهران، ایران (* نویسنده مسئول)؛ dr.naserabaszadeh@yahoo.com

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ شناسایی آسیب‌های موجود در مسیر خودباوری و امید کارکنان پایور آجا با رویکردی آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، شامل برخی از خبرگان حوزه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و همچنین فرماندهان و مدیران راهبردی ارتش و برای مرحله کمی، دربرگیرنده کلیه فرماندهان، مدیران و کارکنان برخی از دانشگاه­های افسری آجا بوده‌ است. نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 20 نفر و در بخش کمی به روش طبقه ­ای تصادفی به تعداد 240 نفر انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش‌نامه 24 سؤالی می‌باشد که روایی سؤالات مصاحبه با معیار مقبولیت و قابلیت تأیید و پایایی آن به روش باز آزمون (88/4 درصد) محاسبه شده است. همچنین روایی سؤالات پرسشنامه به روش محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (0/869) تأیید گردیده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم‌افزار21Amos انجام شده است. نتایج بخش کیفی نشان داد که هر یک از آسیب­ های خودباوری و امید کارکنان در شش دسته، آسیب­ های فرماندهی- مدیریتی، پرورشی- شخصیتی، شغلی- ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی قابل‌تقسیم می‌باشند. همچنین یافته‌های تحلیل عاملی روشن ساخت که در بین آسیب‌های خودباوری، آسیب‌های فرماندهی- مدیریتی (با بار عاملی0/912) و در بین آسیب‌های امید کارکنان پایور آجا، آسیب‌های پرورشی- تربیتی (با بار عاملی 0/972) بیشترین حمایت را از مدل اندازه ­گیری خود داشته ­اند.
 

کلیدواژه‌ها


بندعلیزاده، یحیی. (1397). اهمیت نسبی استراتژی برون­سپاری در تأثیر بر مسئولیت­پذیری و خودباوری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.
شاکری، مهرماه. (1394). مقایسه رضایت زناشویی، شادمانی و امید به زندگی کارکنان متأهل دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
شیری، محمدعلی. (1397). بررسی رابطه بین آنومی و خودباوری حرفه­ای کارکنان جمعیت هلال احمر استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود.
عسگری، فریده. (1390). مقایسه امید به زندگی و رضایت شغلی بین کارکنان اداری و شیفتی زندان اوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ملازاده زنوز، میثم. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر امید به زندگی کارکنان شهرداری تهران با رویکرد رضایت شغلی آنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ملکان، حسین. (1398). پیش‌بینی امید بر اساس جهت‌گیری مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی شرق گلستان.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101.
Bukchin, S., & Kerret, D. (2020). The role of self-control, hope and information in technology adoption by smallholder farmers–A moderation model. Journal of Rural Studies, 74, 160-168.‏
Chang, S. H., Shu, Y., Wang, C. L., Chen, M. Y., & Ho, W. S. (2019). Cyber-entrepreneurship as an innovative orientation: Does positive thinking moderate the relationship between cyber-entrepreneurial self-efficacy and cyber-entrepreneurial intentions in Non-IT students?. Computers in Human Behavior, 105975.‏
Cohen-Chen, S., & Van Zomeren, M. (2018). Yes we can? Group efficacy beliefs predict collective action, but only when hope is high. Journal of Experimental Social Psychology77, 50-59.‏
Collins, M. E., Curley, A. M., Clay, C., & Lara, R. (2005). Evaluation of social services in a HOPE VI housing development: Resident and staff perceptions of successes and barriers. Evaluation and Program Planning, 28(1), 47-59.‏
De Coninck, K., Walker, J., Dotger, B., & Vanderlinde, R. (2020). Measuring student teachers’ self-efficacy beliefs about family-teacher communication: Scale construction and validation. Studies in Educational Evaluation, 64, 100820.‏
Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences37, 210-216.‏
Jiang, Y., Ren, Y., Liang, Q., & You, J. (2018). The moderating role of trait hope in the association between adolescent depressive symptoms and nonsuicidal self-injury. Personality and Individual Differences, 135, 137-142.‏
Kandemir, M. (2014). Reasons of academic procrastination: Self-regulation, academic self-efficacy, life satisfaction and demographics variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 188-193.‏
Maricuțoiu, L. P., & Sulea, C. (2019). Evolution of self-efficacy, student engagement and student burnout during a semester. A multilevel structural equation modeling approach. Learning and Individual Differences, 76, 101785.‏
Murdoch, K. C., Larsen, D., Edey, W., Arsenault, C., Howell, A., Joyce, A., ... & Miyasaki, J. M. (2020). The efficacy of the Strength, Hope and Resourcefulness Program for people with Parkinson's disease (SHARP-PWP): A mixed methods study. Parkinsonism & Related Disorders, 70, 7-12.‏
Santucci, N. R., Rein, L. E., van Tilburg, M. A., Karpinski, A., Rosenberg, A., Amado-Feeley, A., ... & Hyman, P. E. (2020). Self-Efficacy in Children with Functional Constipation Is Associated with Treatment Success. The Journal of pediatrics, 216, 19-24.‏
Soland, J. (2019). Modeling academic achievement and self-efficacy as joint developmental processes: Evidence for education, counseling, and policy. Journal of Applied Developmental Psychology, 65, 101076.‏
Tagkaloglou, S., & Kasser, T. (2018). Increasing collaborative, pro-environmental activism: The roles of Motivational Interviewing, self-determined motivation, and self-efficacy. Journal of Environmental Psychology, 58, 86-92.‏
Tutton, E., Seers, K., & Langstaff, D. (2009). Hope on a trauma unit: The views of staff and patients. Injury Extra, 10(40), 188.‏
Villagonzalo, K. A., Leitan, N., Farhall, J., Foley, F., McLeod, B., & Thomas, N. (2018). Development and validation of a scale for self-efficacy for personal recovery in persisting mental illness. Psychiatry research, 269, 354-360.‏
Zainuddin, M., Kadir, K., RiskeWijayanti, A., Syam, Y. & Majid, A. (2020). Effect of digital storytelling on self-efficacy of patients with a stoma: Preliminary study, International Conference on Women and Societal Perspective on Quality of Life (WOSQUAL-2019).