ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب ایده‌های نوآورانه پیشنهادی شرکت‌های دانش بنیان به صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر صنایع دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر.(*نویسنده مسئول)؛ rahimi-ak@mut.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22034/IAMU.2021.529137.2565

چکیده

در شرایط کنونی، نوآوری در محصولات دفاعی از ضروریات صنعت دفاعی است. توان تخصصی شرکت‌­های دانش‌بنیان در ارائه ایده­‌های نوآورانه از یک‌سو و تمایل صنایع دفاعی به استفاده از ظرفیت­‌های موجود کشور از سوی دیگر، به‌عنوان یک نقطه عطف در توسعۀ صنعت دفاعی است. این مقاله با هدف تدوین مدلی جهت ارزیابی و انتخاب ایده­‌های نوآورانه پیشنهادی شرکت­‌های دانش‌بنیان، به صنعت دفاعی، ارائه گردیده است. ابتدا با بررسی تحقیقات پیشین و اخذ نظرات و پیشنهادهای مدیران ارشد، طراحان و کارشناسان مراکز تحقیق و توسعه صنایع دفاعی و با استفاده از تکنیک غربالگری فازی، معیارهای اصلی و زیر معیارهای ارزیابی ایده‌­ها و شرکت­‌ها شناسایی گردید. سپس با به‌کارگیری تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ضریب اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها، تعیین و بر این اساس، مدل ارزیابی مورد نظر ارائه شد. فرایند ارزیابی و انتخاب، نیز در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که معیار تطابق با اهداف راهبردی دارای بالاترین اهمیت و معیار مالی و اقتصادی، دارای کمترین ضریب اهمیت در ارزیابی ایده‌­های نوآورانه می­‌باشند. همچنین معیار پیشینه شرکت و شفافیت مالی آن به ترتیب دارای بیشتری و کمترین ضریب اهمیت در ارزیابی شرکت­‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها


توکلی، حسین؛ فیاض، محمد؛ حسن نژاد، مریم (1392). «بررسی عملکرد طرح‌های مرتع‌داری با رویکرد دلفی فازی و مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیارها»، نشریه اقتصادی و توسعه کشاورزی، جلد 27، شماره اول.
درخشان، شهرزاد؛ محمدی، پرستو (1393). «اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر»، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره چهارم.
ذوقی، نگار (1395). «طراحی مدل ارزیابی طرح‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه»، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی.
ریاحی، نجمه (1395). «شناسایی شاخص‌های مؤثر در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی با استفاده از AHP فازی»، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی.
شاوردی، مرضیه (1398). «ارزیابی و انتخاب طرح‌های صندوق توسعه فناوری با استفاده از روش بهترین  بدترین (مورد مطالعه: صندوق نوآوری و شکوفایی)»،  فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 11، ش. 3.
طالقانی، محمد؛ شاهرودی، کامبیز؛ صانعی، فرزانه (1391). «AHP فازی در رتبه‌بندی ترجیحات و مقایسه تطبیقی خرید (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی)»، مجله تحقیق در عملیات و کاربرد آن  دوره 8، ش. 5.
فلاحی، حسین (1394). معیارهای غربالگری طرح‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
قاسمی‌نژاد، یاسر (1396). «تبیین فرایند نوآوری فناورانه: از تولید تا تجاری‌سازی و انتشار ایده»، فصلنامه رشد فناوری، سال سیزدهم، ش.50.
مقیمی، سیدمحمد؛ قادری، اسماعیل (1385).«بررسی مهارت‌های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط»، فصلنامه دانش مدیریت، دوره 13، ش. ۷۹.
Aronsson, M. and Ohman, S. (2009), “A virtual method to generate and collect ideas within an organization”, The development, execution and evaluation of virtual method at Volvo technology, M.sc., Chalmers University of technology.
Blank, s. G, (2006), “The four steps to the epiphany: Successful strategies for products that win”, 2nd.lulu.com.
Boeddrich, h-j., (2004), “Ideas in the workplace: a new approach towards organizing the fuzzy front end of the innovation process, Creativity & innovation management”, 13(4).
Cardis, J., kirschner, S., rickelson, S., kirschner, J. & richelson, H. (2008). “Venture capital: the definitive guide for entrepreneurs, investors and practitioners”. New York, USA: john wiley & sons, Inc.
Coming, J.R.., (1998), “A multidimensional approach to the adoption of innovation”, Management decision, 36(8).
Cooper, R., (1988), “Predevelopment activities determine new product success”, Industrial marketing management, (17).
Diziallas, M., (2018), “How to evaluate innovative ideas and concepts at the front-end? A front-end perspective of the automotive innovation process”, Journal of Business Research, 12 (4).
Ebner, A., (2009), “Community engineering for innovations: the ideas competition as a method to nurture a virtual community for innovations”, R&D management, 39 (4).
Fichera, D. (2001), “The insiders guide to venture capital”. California, USA: Prima Publishing.
Garcia, R.و (2002), “A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review”. The Journal of Product Innovation Management, 19(2).
Gerard, J., Puccio,  F., and Cabra, M., (2012), “Idea generation and idea evaluation cognitive skills and deliberate practicesstate”, university of New York, international center for studies in creativity, handbook of organizational creativity.
Goyal, A. and Akhilesh, K.B., (2007), "Interplay among innovativeness, cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work teams", Team Performance Management, Vol. 13 No. 7/8.
Haba, C., Almendros, C., Cruz, G., (2019), “How technology-based firms become also highly innovative firms? The role of knowledge, technological and managerial capabilities, and entrepreneurs’ background”, Journal of Innovation & Knowledge Volume 4, Issue 3.
Keum, D. D., & see, k. E., (2012), “The influence of hierarchy on innovation and idea selection: a process view”, Academy of management annual meeting proceedings, 2014(1).
Kim, J. and wilemon, D., (2002), “Focusing the fuzzy front–end in new product development”, R&D management, 32(4).
Magnusson,  P. R., Netz,  J., & wästlund, E. (2014), “Exploring holistic intuitive idea screening in the light of formal criteria”, Technovation, 34(5 -6).
Manual, O., (2018), “Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation”, 4th Edition.
Martins,  E., & Terblanche,  F., (2003), “Building organizational culture that stimulates creativity and Innovation”, European Journal of Innovation Management, 6(1).
Milder, R., & Stam, D., (2019), “The effect of anonymity in idea evaluation”, Rotterdam School of Management, Erasmus University.
Pommer, A., and   Schulze, A. (2015), “how do firms evaluate and select ideas?”, University of Zurich department of innovation and technology management, spring term.
Pradeep, K., (2016), “when users offer up ideas: how to evaluate them”, journal of business strategy, 37(5).
Rietzchel, E. F., Nijstad, B. A. And stroebe, w., (2016), “Productivity is not enough: a comparison of interactive and nominal brainstorming groups on idea generation and selection”, Journal of experimental social psychology, 42(6).
Rochford, l., (2002), “Integration of market pull and technology push in the corporate front end and innovation management - insights from german software industry”, Technovation, 29(5).
Scarlett R. H., & Alt, B., (2009), “Idea Generation Techniques among Creative Professionals”, Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences.
Shepherd, D. A., (2000), “Venture capitalists assessment of new venture survival”, management science 45(4).
Stevanovic, M., and Marjanovic, D., (2015), “storga, mario, a model of idea evaluation and selection for product innovation”, international conference on engineering design, politecnico di milano, Italy.
Tidd, J., Bessant, J. And Pavitt. K., (2001), “Managing innovation: integrating technological, market and organisational change”, 2nd ed., wiley, Chichester.