شناسایی و تبیین شایستگی‌های نظام آموزش عالی بخش دفاع (مورد مطالعه یک سازمان نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشیار مدیریت راهبردی، دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

ارتقاء آمادگی رزمی مهم‌ترین دغدغۀ سازمان‌های نظامی در راستای انجام شایستۀ مأموریت‌های محوله است. آموزش و به‌ویژه آموزش عالی یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقاء آمادگی رزمی است. آموزش عالی به شرطی موفقیت‌آمیز و مفید خواهد بود که واجد ویژگی‌هایی چون به‌روز بودن، کارایی و آینده‌نگری باشد. برای رسیدن به آموزش عالی با این ویژگی نیاز به برنامه‌ریزی و برای برنامه‌ریزی نیاز به شناخت شایستگی‌های موجود و مطلوب است. این پژوهش با ترکیب روش کیفی و کمی ضمن سؤال از خبرگان آموزش عالی سازمان مورد نظر و سپس آزمون نتایج حاصل، اقدام به شناسایی و برشمردن شایستگی‌های موجود و شایستگی‌های آتی و چالش‌برانگیز فراروی آموزش عالی سازمان نموده است. بر اساس نتایج این پژوهش، سازمان شایستگی‌های ویژه‌ای دارد که مهم‌ترین منبع برتری رقابتی آن هستند و برای حفظ آنها باید برنامه‌ریزی نمود. شایستگی‌هایی چون تأکید بر اخلاقیات یا نظم‌پذیری بالا از این جمله هستند. در خصوص شایستگی‌های مطلوب آینده نیز یافته‌ها نشان می‌دهند تبدیل وضع سنتی به سازمان یادگیرنده، تنظیم محتوای آموزش‌ها بر اساس افزایش توانایی حل مسئله، ایجاد کدهای مالی متناسب با مجموعه آموزش، استفاده از خدمات نیروی انسانی پیمانکار، به‌روز کردن تجهیزات و وسایل، ایجاد بخش فناوری اطلاعات، استفاده از سامانه آموزش مجازی و تجهیز کلیه کلاس‌ها به وسایل سمعی و بصری از موارد قابل‌توجه در این رابطه هستند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

بائوم، رابرت (1382). دانشگاه‌ها چگونه کار می‌کنند. (ترجمه حمید آراسته). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
توفیقی، جعفر. نورشاهی، نسرین و فراستخواه، مقصود (1391). واکاوی رابطۀ دو نظام دفاعی و آموزش عالی از دیدگاه خبرگان در حوزه. فصلنامۀ راهبرد دفاعی.
راه‌پیما غیاث‌آبادی، مطهره و پورشافعی، هادی (۱۳۹۴). کارآفرینی و ویژگی‌های کلاس درس کارآفرینانه. همایش ملی مدیریت و آموزش.
سانیال، بیکاس (1379). نوآوری در مدیریت دانشگاهی. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
سهرابی، زهره و بوشهری، الهام (1392). مدیریت و رهبری دانشگاهی. تهران: تحفه.
سهرابی، بابک، رئیسی وانانی، ایمان و رسولی، هاتف (1389). ارزیابی شایستگی دانش‌محور در آموزش عالی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 2، 58-77.
شارع‌پور، محمود. فاضلی، محمد و صالحی، صاد (1387). بررسی شاخص‌های کیفیت در آموزش عالی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کانونی. نشریه آموزش عالی ایران، 1، 30-55.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1384). شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران. تهران.
عرفانی، مریم و دیانتی، محمد (1388). نقش شایستگی‌ها در مدیریت منابع انسانی. ماهنامه تدبیر، 207، 16-20.
غفرانی، محمدباقر و وحیدی، پریدخت (1382). طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعه منابع انسانی کشور. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
فراستخواه، مقصود (1377). چالش‌های آموزشی عالی؛ گزارشی از کنفرانس پاریس. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 17.
فرشیدی، اسحاق. شجاع، علی و رضایی، سمیه (1393). مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی در شرکت ملی گاز ایران. دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
فیض، مهدی و بهادری‌نژاد، مهدی (1389). الگوی شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشکده‌های مهندسی نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 46، 37-68.
کارترایت، راجر (1387). مدیریت استعداد: نگاهی نو به توسعه سرمایه انسانی (م. گودرزی، مترجم).
کاظمی، محمود (1390). چالش‌های اساسی فراروی آموزش عالی در هزاره سوم. دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران. پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت. http://www.civilica.com/Paper-NCRT02-NCRT02_038.html
نصیری، علیرضا (1383). مدیریت دانشگاه‌های مجازی و مراکز آموزش الکترونیکی. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
هرش، ورنرزویوبر و لوک (1381). بررسی چالش‌های اصلی آموزش عالی در هزاره سوم. تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
Cripe, E., & Mansfield, R. (2013). Competency Development Guide. Workitech.
Florentina, H., & Manasia, L. (2014). Socio-emotional Intelligence for Successful Higher Military Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 142, 389–395.
Filho, W., Shiel, C., & Paço, A. (2016). Implementing and operationalising integrative approaches to sustainability in higher education: The role of project-oriented learning. Journal of Cleaner Production, 133, 126–135.
Gangani, N., McLean, G., & Braden, R. (2006). A Competency-Based Human Resource Development Strategy. Performance Improvement Quarterly, 19, 127–139.
Maria, L., IoanMoldovan., & Lung, N. (2012). Financing Higher Education in Europe: Issues and Challenges. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 938–942.
Shah, M., & SidNair, C. (2016). A Global Perspective on Private Higher Education. Chandos Publishing.
Timurlenk, O., & Kaptan, K. (2012). Challenges For Science Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 771-763.
Yang, P. Y., & Chang, Y.-C. (2016). Entrepreneurial universities and research ambidexterity: A multilevel analysis. Technovation.